Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΙΙΙ. Σχεδιασμός για την ένταξη του ΣΥΠΠΟ στην Εθνική Πολιτική Προστασία

 

 

Το ΣΥΠΠΟ έχει σχεδιαστεί αφού ελήφθησαν υπ΄ όψιν οι εξής παράμετροι και δεδομένα:

 1. Οι μέχρι τώρα οδηγίες ελληνικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων χρήζουν ειδικών προσαρμογών και βελτιώσεων, ώστε προτείνουν στον ελληνικό πληθυσμό ένα ολοκληρωμένο και εθνικά  εγκεκριμένο Σακίδιο Εκτάκτου Ανάγκης  με συγκεκριμένο βάρος, όγκο, περιεχόμενο, κόστος,  αριθμό προστατευομένων ατόμων και ποσότητα νερού, που είναι στην πράξη εφικτό να μεταφέρουν.  Υπάρχουν λίγες τέτοιες προτάσεις από λίγες εταιρείες και φορείς του εξωτερικού [3] , χωρίς όμως πλήρη υποστήριξη της οικογένειας ή της ομάδας σε ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα.
 2. Οι Φορείς της Πολιτικής Προστασίας οφείλουν να περιλάβουν σε ειδικό σχεδιασμό τους  την ολοκληρωμένη διαχείριση και  προστασία Οικογενειών και Ομάδων  πολυμελών ή με ιδιαίτερες ανάγκες λόγω ασθενείας, γήρατος, ΑΜΕΑ, βρεφών  κλπ που έχουν και τα περισσότερα θύματα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Η σχετική νομοθεσία περιέχει γενικές ρυθμίσεις  (Ν 3013/2002 , ΦΕΚ Α 102/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις και ΥΑ 1299/2003 Σχέδιο Ξενοκράτης - ΦΕΚ Β 423/2003 και τα άλλα Σχέδια εκτάκτων Αναγκών), αλλά μέχρι σήμερα δεν προκύπτει ότι έχει περιληφθεί επίσημα τέτοια πρόβλεψη στην υλοποίηση ή στις ασκήσεις  επί σχεδίων των εμπλεκομένων Φορέων. 
 3. Το παρόν Σύστημα αποτελεί μια προσπάθεια για  ένα αρχικό πρότυπο  για την Πολιτική Προστασία της Οικογένειας και Ομάδων πληθυσμού , ώστε  οι Αρχές παράλληλα:

α. να  βελτιώνουν διαρκώς τα σχέδια και τις υποδομές τους επί των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη τέτοιων αναγκών. Να εκπονούν ειδικά σχέδια εκκενώσεως του κάθε κτηρίου με ειδική πρόβλεψη για τις ομάδες αυτές.

β. να τυποποιήσουν τις προδιαγραφές του παρόντος Συστήματος  (ΣΥΠΠΟ) για την Πολιτική Προστασία της Οικογένειας και των πολυμελών Ομάδων πληθυσμού σε Εθνικό Επίπεδο, ώστε να γίνουν οι περαιτέρω δοκιμές και βελτιώσεις του.

γ. να εντάξουν την Πολιτική Προστασία της Οικογένειας και των πολυμελών Ομάδων πληθυσμού και τα Σακκίδια (ΣΕΑ) που απαιτούνται μέσα στη διαλειτουργικότητα  όλων των Φορέων που προβλέπονται στο Σχέδιο «Ξενοκράτης», όπως της  αντίστοιχης Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, (πρώην Γενικής Γραμματείας Π.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)  των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), άλλων κρατικών Φορέων και ΟΤΑ, εθελοντικών Ομάδων κλπ.

δ. Να γίνει ειδική εκπαίδευση της Εθνοφυλακής και των Εφέδρων Αξιωματικών στο αντικείμενο αυτό (ΓΕΕΘΑ/Α6), ώστε να είναι έτοιμοι να συνδράμουν σε  έκτακτες ανάγκες και ιδίως όταν συμβαίνουν σε ειρηνικές περιόδους, όπου  ο ρόλος τους δεν προσκρούει στα στρατιωτικά τους καθήκοντα.

ε. Να χρησιμοποιούν συχνότητες Πολιτικής Προστασίας σε πανελλήνιο δίκτυο ικανής ισχύος, για την ασύρματη επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων Φορέων και την διαρκή ροή πληροφοριών σε κάθε περιστατικό, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κακού συντονισμού και ελλείψεως επαρκών πληροφοριών, λόγω κακώς εννοουμένων «στεγανών» που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ Υπηρεσιών και Φορέων . Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣ θα βρίσκονται διαρκώς σε ακρόαση στις συχνότητες αυτές .

στ. Ένταξή του στο Εκπαιδευτικό σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Κατασκηνώσεις, βιωματικές δράσεις αθλητικών και άλλων Συλλόγων για την προστασία της οικογένειας κ.λ.π.  με τις προτεινόμενες δράσεις :

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:

 • Οργάνωση  στα Σχολεία ασκήσεων για πυρκαγιά, σεισμό πλημμύρα, αποκλεισμό από χιόνι κλπ, με ολοκληρωμένα  σενάρια  εκτάκτου ανάγκης που μπορούν να γίνουν κατανοητά και να εκτελεστούν από τους μαθητές. Στις ασκήσεις αυτές περιλαμβάνονται  οι  επιδείξεις του ΣΕΑ Α΄ και του Παιδικού ΣΕΑ Π΄ του παρόντος Συστήματος. (πρβλ Ν 4559/2018, άρθ 57 όπου για πρώτη φορά επιβάλλεται στα Σχολεία να υλοποιήσουν σχέδια, σεμινάρια και  οργανωμένες ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση Ακραίων Καιρικών Φαινομένων,  Σεισμού και Πυρκαγιάς).
 • Οργάνωση βιωματικών δράσεων στην αυλή του Σχολείου για επιβίωση  σε φυσικές καταστροφές, ομιλίες από ειδικούς, επιδείξεις από διασωστικές ομάδες κλπ , εκμάθηση αρχών πρώτων βοηθειών, θεματική εβδομάδα δράσεων και εκδηλώσεων κλπ.
 • Ανάθεση / Εκπόνηση σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης συνθετικών ή ερευνητικών εργασιών, είτε εργασιών τεχνολογίας,  είτε στα πλαίσια σχετικών  μαθημάτων

Κατασκηνώσεις -παιδικές εξοχές :

 • Εκπόνηση σχεδίου πυρασφαλείας και αντιπλημμυρικού σχεδίου σε συνεργασία με ειδικούς. Συγκρότηση Σακιδίων Πυρασφαλείας (ΣΑΠ) των  Στελεχών  Διοίκησης, και ατομικών συλλογών προστασίας κατασκηνωτών (βλ. ΣΤ΄  ΣΑΠ΄) και εκπαίδευση στη χρήση των υλικών του.
 • Οργάνωση βιωματικών δράσεων στην κατασκήνωση, άσκηση πυρασφαλείας και  πλημμύρας, εκμάθηση βασικών  πρώτων βοηθειών και προφυλάξεων, ομιλίες από ειδικούς, επιδείξεις από διασωστικές ομάδες κλπ
 • Εκπαίδευση όλων των στελεχών στη χρήση του κατασβεστικού υλικού (δεξαμενές/ αντλίες νερού, πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων),  κατανόηση και εξάσκηση  ρόλων επί του σχεδίου πυρασφαλείας και αντιπλημμυρικού σχεδίου.

Οικογένειες  και άλλες ομάδες ατόμων :

 • Να υλοποιήσουν τη σύνθεση του ΣΕΑ Α΄ αρχικά. Στη συνέχεια, αν τους είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στην υλοποίηση  όσων από τους υπόλοιπους ΣΕΑ είναι χρήσιμοι γι΄ αυτούς. Πρέπει να δοθεί έμφαση επίσης στην συγκρότηση της ΚΕΑ και του παιδικού ΣΕΑ Π΄.
 • Δημιουργία σχεδίου ασφαλείας σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή άλλων εκτάκτων αναγκών (λχ χώρος συγκεντρώσεως οικογένειας, τρόποι επικοινωνίας, υλικά που θα μεταφερθούν εκεί, σημείο φυλάξεως ΣΕΑ Α΄ κλπ)  σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και άλλων των αρμοδίων Φορέων.
 • Διεξαγωγή  παιχνιδιού ρόλων στη εξοχή με την ευκαιρία εκδρομών για τη χρήση των ΣΕΑ και τη διαβίωση,  πρώτες βοήθειες κλπ.

 

 

 

 

[3] 4 PERSON EMERGENCY KIT Grab and Go  – 2014 Award Winner IAEM for

Oceania Partners in Preparedness –  New Zealand

Ετικέτες: Πολιτική Προστασία

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.