Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: «Η Πα­τρί­δα μας βρί­σκε­ται στά πρό­θυ­ρα δη­μο­γρα­φι­κής κα­ταρ­ρεύ­σε­ως»

diarkhs iera synodos 01


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τήν πα­ροῦ­σα Ποι­μαν­το­ρι­κή Ἐγ­κύ­κλιο ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, με­τά πολ­λῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γαλ­λι­ά­σε­ως καί χα­ρᾶς, ἐ­πι­κοι­νω­νεῖ σή­με­ρα μέ τό εὐ­σε­βές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Καί τοῦ­το, μέ σκο­πό νά ὑ­πεν­θυ­μί­σει τόν ἑ­ορ­τα­σμό τῆς Ἡ­μέ­ρας τῆς Πο­λύ­τε­κνης Οἰ­κο­γε­νεί­ας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­χει κα­θο­ρι­σθεῖ ἀ­πό τήν Ἀ­νω­τά­τη Συ­νο­μο­σπον­δί­α Πο­λυ­τέ­κνων Ἑλ­λά­δος καί ἐ­πι­τε­λεῖ­ται κα­τά τήν πα­ροῦ­σα Κυ­ρια­κή.

Ἡ ἐν λό­γῳ Συ­νο­μο­σπον­δί­α ἐκ­προ­σω­πεῖ τίς πο­λύ­τε­κνες οἰ­κο­γέ­νει­ες τῆς Πα­τρί­δος μας, οἱ ὁ­ποῖ­ες εἶ­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρες ἀ­πό δι­α­κό­σι­ες χι­λιά­δες (200.000), καί ἀ­πό κοι­νοῦ μέ τούς ἑ­κα­τό Συλ­λό­γους Πο­λυ­τέ­κνων – Μέ­λη τῆς Συ­νο­μο­σπον­δί­ας, ἑ­ορ­τά­ζει τήν προ­α­να­φερ­θεῖ­σα ἑ­ορ­τή. Πα­ραλ­λή­λως, τι­μᾶ καί τούς προ­στά­τες Ἁ­γί­ους τῆς Συνο­μο­σπον­δί­ας· τούς ἁ­γί­ους Τε­ρέν­τιο, Νε­ο­νίλ­λη καί τά ἑ­πτά τέ­κνα τους. Τά ἐν­νέ­α μέ­λη τῆς θε­ο­σε­βοῦς αὐ­τῆς πο­λύ­τε­κνης οἰ­κο­γε­νεί­ας, ἐ­ξαι­τί­ας τῆς βα­θειᾶς τους πί­στε­ως στόν Χρι­στό, συ­νε­λή­φθη­σαν κα­τά τήν πε­ρί­ο­δο τῶν φο­βε­ρῶν ἐ­ναν­τί­ον τοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ δι­ωγ­μῶν, βα­σα­νί­σθη­καν ποι­κι­λο­τρό­πως καί ὑ­πέ­στη­σαν ἅ­παν­τες τόν διά ξί­φους θά­να­το. Ἔ­τσι, δό­ξα­σαν μέ τήν ζω­ή καί τό μαρ­τύ­ριό τους τόν Κύ­ριο, ὁ Ὁποῖ­ος δο­ξά­ζει, κά­νει δη­λα­δή με­τό­χους τῆς Βα­σι­λεί­ας Του, ὅ­λους ὅ­σοι Τόν δο­ξά­ζουν μέ ἔρ­γα καί λό­για, μέ τήν με­τά­νοι­α καί τό εὐ­αγ­γε­λι­κό ἦ­θος, μέ τήν ζω­ή καί τόν θά­να­τό τους.

Ὁ ση­με­ρι­νός, λοι­πόν, ἑ­ορ­τα­σμός τῆς Ἡ­μέ­ρας τῆς Πο­λύ­τε­κνης Οἰ­κο­γε­νεί­ας προ­βάλ­λει ὡς ση­μαν­τι­κή εὐ­και­ρί­α προ­βλη­μα­τι­σμοῦ τό­σο γιά τήν Ἑλ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α, ὅ­σο καί γιά τήν Ἑλ­λη­νι­κή Κοι­νω­νί­α γε­νι­κό­τε­ρα, δε­δο­μέ­νου ὅ­τι, δυ­στυ­χῶς, ἡ Πα­τρί­δα μας βρί­σκε­ται στά πρό­θυ­ρα δη­μο­γρα­φι­κῆς κα­ταρ­ρεύ­σε­ως.

Εἶ­ναι τοῖς πᾶ­σι γνω­στό ὅ­τι κά­θε χρό­νο οἱ θά­να­τοι ὑ­περ­τε­ροῦν στα­θε­ρά τῶν γεν­νή­σε­ων καί ὁ πλη­θυ­σμός τῆς Χώ­ρας μας συ­νε­χῶς γη­ρά­σκει. Πολ­λοί εἰ­δή­μο­νες, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἔ­χουν ἀ­σχο­λη­θεῖ εἰς βά­θος μέ τήν ὑ­πο­γεν­νη­τι­κό­τη­τα καί τό δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα ἔ­χουν κα­τα­θέ­σει δι­ά­φο­ρες προ­τά­σεις γιά τήν ὅ­σον τό δυ­να­τόν ἔγ­και­ρη καί τε­λε­σφό­ρο ἐπίλυ­σή του, σέ προ­σω­πι­κό καί συλ­λο­γι­κό ἐ­πί­πε­δο· Καθότι τό δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα ἔ­χει κοι­νω­νι­κές, οἰ­κο­νο­μι­κές, ἐ­θνι­κές καί γε­ω­πο­λι­τι­κές συ­νέ­πει­ες, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ὁ­ποί­ων εἶ­ναι ἰ­δι­αι­τέ­ρως δυ­σχε­ρής.

Γι’ αὐ­τό καί θε­ω­ροῦ­με ὅ­τι ἡ Ἑλ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α ὀ­φεί­λει νά ἀ­σχο­λη­θεῖ ὅ­λως ἰ­δι­αι­τέ­ρως καί ἐ­πι­στα­μέ­νως μέ τό δη­μο­γρα­φι­κό καί τήν ὑ­πο­γεν­νη­τι­κό­τη­τα καί νά δώ­σει κί­νη­τρα καί εὐ­ερ­γε­τι­κά μέ­τρα σέ νέ­ους γο­νεῖς καί πο­λύ­τε­κνες οἰ­κο­γέ­νει­ες, προ­κει­μέ­νου νά ἀν­τι­με­τω­πι­σθοῦν πρα­κτι­κές δυ­σκο­λί­ες καί ποι­κί­λα προ­σκόμ­μα­τα.

Ἐ­μεῖς ὡς Ἐκ­κλη­σί­α, ὡς τό Σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ «πα­ρα­τει­νό­με­νον εἰς τούς αἰ­ῶ­νας», ἐ­πι­θυ­μοῦ­με νά ἐ­πι­ση­μά­νου­με καί μί­α ἄλ­λη δι­ά­στα­ση αὐ­τοῦ τοῦ θέ­μα­τος, ἡ ὁ­ποί­α συν­δέ­ε­ται ἄρ­ρη­κτα μέ τόν λό­γο τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου καί τήν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή μας Πα­ρά­δο­ση. Πρό­κει­ται πε­ρί τοῦ χα­ρί­σμα­τος, πού πα­ρέ­χει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α στόν ἄν­θρω­πο, νά ὑ­περ­βεῖ τήν ἀ­το­μι­κό­τη­τά του καί νά ὁ­δη­γη­θεῖ ἀ­πό τήν ὕ­παρ­ξη στήν συ­νύ­παρ­ξη· ἀ­πό τήν σχά­ση, τήν δι­αί­ρε­ση, στήν σχέ­ση, στήν κοι­νω­νί­α δη­λα­δή μέ τόν Θε­ό καί τόν συ­νάν­θρω­πο. Αὐ­τή ἀ­κρι­βῶς ἡ χα­ρι­σμα­τι­κή δυ­να­τό­τη­τα ἐμ­πνέ­ει στόν ἄν­θρω­πο τήν δι­ά­θε­ση καί τήν τόλ­μη νά μή ζεῖ μό­νον γιά τόν ἑ­αυ­τό του, ἀλ­λά μέ τήν ἀ­κα­τα­νί­κη­τη δύ­να­μη καί ἕλ­ξη τῆς ἀ­γά­πης νά καλ­λι­ερ­γεῖ τό πνεῦ­μα τῆς ἑ­νό­τη­τας καί νά δη­μι­ουρ­γεῖ οἰ­κο­γέ­νεια, ὡς ἐ­χέγ­γυ­ο ἀ­λη­θι­νῆς καί στα­θε­ρῆς ἀ­γά­πης. Ἔ­τσι, ἀ­πό τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη κα­τά Θε­όν συ­ζυ­γί­α θά προ­κύ­ψουν ὡς καρ­πός ἀ­γά­πης, ὡς «νε­ό­φυ­τα ἐ­λαι­ῶν», ὡς νέ­α ζω­ή καί ἐλ­πί­δα οἱ νέ­οι βλα­στοί, τά παι­διά. Τά παι­διά, τά ὁ­ποῖ­α, ὀ­μορ­φαί­νουν τόν κό­σμο, νο­η­μα­το­δο­τοῦν τήν ζω­ή τῶν γο­νέ­ων τους καί ἀ­ξι­ώ­νουν τόν ἄν­θρω­πο νά γί­νε­ται συν­δη­μι­ουρ­γός τοῦ Θε­οῦ. Μά­λι­στα, μέ τήν ἀ­γά­πη, τήν στορ­γή, τήν θυ­σί­α καί, γε­νι­κό­τε­ρα, τήν ἀ­γω­γή καί τό ἦθος πού ἀ­γω­νί­ζον­ται οἱ γο­νεῖς νά προ­σφέ­ρουν στά παι­διά τους γίνον­ται καί οἱ ἴ­διοι κα­λύ­τε­ροι, πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­λη­θι­νοί, ἔμ­πει­ροι, χα­ρού­με­νοι· ἀ­πο­κτοῦν τήν αἴ­σθη­ση ὅ­τι ἐκ­πλη­ρώ­νουν τόν προ­ο­ρι­σμό τῆς ἐ­πί γῆς βι­ο­τῆς τους. Καί ἐ­κτός τού­του, ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­γα­πᾶ καί ἐμ­πι­στεύ­ε­ται κά­ποι­ος τόν Θε­ό, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρη εὐ­λο­γί­α θε­ω­ρεῖ τόν ἐρ­χο­μό πολ­λῶν παι­δι­ῶν στήν ζω­ή καί τήν οἰ­κο­γέ­νειά του.

Γι’ αὐ­τό, εἰ­λι­κρι­νῶς, θαυ­μά­ζου­με, ἐ­πευ­λο­γοῦ­με, συγ­χαί­ρου­με καί εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ἀ­πό καρ­δί­ας τίς εὐ­λο­γη­μέ­νες πο­λύ­τε­κνες οἰ­κο­γέ­νει­ες, πού σέ πεῖ­σμα τῶν χα­λε­πῶν καί ἐ­γω­κεν­τρι­κῶν και­ρῶν μας, ζοῦν τό χά­ρι­σμα τῆς συ­νυ­πάρ­ξε­ως καί μέ θυ­σι­α­στι­κή ἀ­γά­πη δι­α­κο­νοῦν τό μυ­στή­ριο τῆς ζω­ῆς καί δέ­χον­ται μέ χα­ρά τά παι­διά ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Συγ­κι­νού­με­θα ὅ­ταν βλέ­που­με τά πρό­σω­πα αὐ­τῶν τῶν πο­λυ­τέ­κνων οἰκο­γε­νει­ῶν νά ἀ­κτι­νο­βο­λοῦν ἀ­πό χα­ρά, εἰ­ρή­νη, ἀ­γά­πη, κα­λω­σύ­νη, ἀξιοπρέπεια, εὐ­γέ­νεια, ἐλ­πί­δα. Καί ὅ­λα αὐ­τά πα­ρά τόν ἰ­σχυ­ρό κλο­νι­σμό τοῦ θε­σμοῦ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας, πα­ρά τίς κοι­νω­νι­κές, οἰ­κο­νο­μι­κές καί λοι­πές δυσκο­λί­ες πού ὑ­φί­στα­ται ὁ Ἑλ­λη­νι­κός λα­ός μας. Τοι­ου­το­τρό­πως, θε­ω­ροῦ­με ὅ­τι ἡ ἀ­πο­στο­λή τῆς ὀρ­θό­δο­ξης πο­λύ­τε­κνης οἰ­κο­γε­νεί­ας στήν ἐ­πο­χή μας εἶ­ναι νά δώ­σει τήν μαρ­τυ­ρί­α ὅ­τι ἡ ὕ­παρ­ξη τοῦ ἀν­θρώ­που νο­η­μα­το­δο­τεῖ­ται στόν βαθ­μό πού συ­νυ­πάρ­χει ἐν ἀ­γά­πῃ μέ τόν ἄλ­λο· στόν βαθ­μό συ­ναι­σθή­σε­ως ὅ­τι ἡ οἰ­κο­γέ­νεια, ἡ γέν­νη­ση παι­δι­ῶν, ἡ σπου­δή καί ὁ ἀ­γώ­νας γιά τήν σω­στή ἀνα­τρο­φή τους ἀ­πο­τε­λοῦν τό πλέ­ον ἀρ­ρα­γές θε­μέ­λιο γιά τό μέλ­λον τῆς κοι­νω­νί­ας, τῆς Πα­τρί­δας μας, τῆς ζω­ῆς μας, τῆς ὑ­πο­στά­σε­ώς μας.

Ἀ­γα­πη­τοί, ἡ ἁγία δυάς τῶν συζύγων, Τε­ρέν­τιος καί Νε­ο­νίλ­λη, καί τά ἑ­πτά τέ­κνα τους μαρ­τύ­ρη­σαν γιά τόν Χρι­στό καί ὁ­μο­λό­γη­σαν τήν κα­λή ὁ­μο­λο­γί­α τῆς Πί­στε­ως. Εἴ­μα­στε πε­πει­σμέ­νοι ὅ­τι καί κά­θε ὀρ­θό­δο­ξη πο­λύ­τε­κνη οἰ­κο­γέ­νεια μέ τούς ἀ­γῶ­νες καί τίς ἀ­γω­νί­ες της, ὁ­μο­λο­γεῖ μέ ἀ­κρά­δαν­τη ἐμ­πι­στο­σύ­νη τήν πρό­νοι­α, τήν ἀ­γά­πη, τήν μέ­ρι­μνα τοῦ Θε­οῦ γιά τόν ἄν­θρω­πο. Κα­τ’ αὐ­τόν τόν τρό­πο μαρ­τυ­ρεῖ ὅ­τι ὁ Κύ­ριος Ἰ­η­σοῦς εἶ­ναι ὁ χο­ρη­γός τοῦ δώ­ρου τῆς ζω­ῆς, τῆς οἰ­κο­γε­νείας, τῆς πο­λυ­τε­κνί­ας, τῆς καλ­λι­τε­κνί­ας καί κά­θε εὐ­λο­γί­ας· ἡ ἀρ­χή καί ἡ ἀ­τέ­λε­στος τε­λει­ό­της τῆς ὑ­πάρ­ξε­ώς μας.

Με­τά πολ­λῶν πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν καί ἀ­γά­πης.

† Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

† Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ

† Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος

† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος

† Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων

† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος

† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων

† Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος

† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Δαμασκηνός

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης

 

 

Ετικέτες: Υπογεννητικότητα - Δημογραφικό

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.