Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Μια ανάλυση της ατζέντας των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030

antzenta 2030  

Οι Κρυμμένες Απειλές για τη Ζωή, την Οικογένεια και τα Παιδιά


Πίνακας περιεχομένων

I. Γενική επισκόπηση της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030

      A. Ιστορικό

      Β. Πεδία ανησυχίας για τις οικογένειες

      Γ. Αμφιλεγόμενοι δείκτες θα κατευθύνουν την ατζέντα του 2030


ΙΙ.
Κρυμμένες απειλές για τη ζωή, την οικογένεια και τα παιδιά

Α.  Προβληματικοί όροι που ευνοούν την προώθηση της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας.

  1. Φύλο: Το κουτί της Πανδώρας με τις «δυνατότητες επιλογής»
  2. Η ατζέντα «χωρίς αποκλεισμούς» / «συμπερίληψης» των ΛΟΑΤΚΙ.
  3. «Θεμελιώδεις Ελευθερίες» και «Διεθνείς συμφωνίες»
  4. Προβληματικές διατάξεις «Διακρίσεων»
  5. Οι έννοια «ή άλλη κατάσταση» για να συμπεριληφθούν ο «Σεξουαλικός προσανατολισμός» και η «Ταυτότητα φύλου»
  6. «Ο περιορισμός των ανισοτήτων » στο εσωτερικό μιας χώρας.
  7. Η Ατζέντα των «Εγγράφων συμπερασμάτων»

Β. Πώς η Ατζέντα προωθεί την «Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»,  Comprehensive Sexuality Education, CSE    

  1. H CSE σχεδιάστηκε για να σεξουαλικοποιήσει τα παιδιά.
  2. Η εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας περιλαμβάνει τη CSE.
  3. Ο εκπαιδευτικός στόχος «της συμπερίληψης» προωθεί τη CSE.
  4. Οργανισμοί του ΟΗΕ χρησιμοποιούν δείκτες για την προώθηση της CSE.

Γ. Η «Αναπαραγωγική υγεία» και τα «Αναπαραγωγικά δικαιώματα» στοχεύουν στην προώθηση της άμβλωσης


III
. Εθνική κυριαρχία και εθνικοί νόμοι

Πολλαπλές διατάξεις καθιερώνουν τους εθνικούς νόμους


IV
. Η Οικογένεια και η Ατζέντα Ανάπτυξης του 2030

A. Ο βασικός ρόλος της οικογένειας

Β. «Οικογένεια», «Οικογένειες», «η Οικογένεια»

Γ. Η οικογένεια επιβεβαιώνεται έμμεσα.


V
. Επιφυλάξεις για να προστατευθεί η ζωή, η οικογένεια και τα παιδιά.


Περίληψη των κυριότερων σημείων

Η παρούσα ανάλυση των Sustainable Development Goals, (Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης), SDGs, και της ατζέντας του ΟΗΕ για το  2030, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να κατανοήσουν πολλές από τις κρυφές απειλές που περιέχονται στην ατζέντα και να παρουσιάσουν δικές τους προτάσεις που θα εξουδετερώνουν αυτές τις απειλές.

Η έκθεση ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή της γενικής φύσης της Ατζέντας του 2030 και στη συνέχεια παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση των στόχων, των επιδιώξεων και των δεικτών που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν  αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα που σχετίζονται με την άμβλωση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την ωμή και επιβλαβή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα  παιδιά.

Παρέχονται πολλαπλά παραδείγματα που δείχνουν πώς οι οργανισμοί του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των UN Women, (Γυναικών του ΟΗΕ),  του UNFPA,

UNDP, UNESCO, UNICEF και OHCHR σε συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συνεργάζονται για την προώθηση μιας ριζοσπαστικής ατζέντας σεξουαλικών δικαιωμάτων, ενώ επιπρόσθετα, και με βάση δικά τους αποκαλυπτικά έγγραφα, πιθανότατα θα ερμηνεύσουν τους σκόπιμα διφορούμενους όρους που περιέχονται στους SDGs, με στόχο την προώθηση αμφιλεγόμενων δικαιωμάτων.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι οι «ανοιχτοί», ασαφείς  όροι στην Ατζέντα του 2030 που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν  για να προωθήσουν την επικίνδυνη «συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», CSE, που εκμαυλίζει τα παιδιά και τα καθοδηγεί με ριζοσπαστικές σεξουαλικές ιδέες και ιδεολογίες φύλου. (Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ComprehensiveSexualityEducation.org για να διαβάσετε αποσπάσματα από ένα πλήθος  χρηματοδοτούμενων από τον ΟΗΕ,  CSE προγραμμάτων, που προωθούν την άμβλωση, τη σεξουαλική ευχαρίστηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τον τρανσεξουαλισμό στα παιδιά.)

Αυτή η αναφορά  θα αποκαλύψει επίσης δείκτες που αφορούν τους SDG και  προτείνονται από οργανισμούς του ΟΗΕ ώστε να θέσουν τις βάσεις  για τις πολιτικές που θα υπερισχύσουν των δικαιωμάτων των γονέων και θα παράσχουν στα παιδιά εκπαίδευση για την αντισύλληψη, τις αμβλώσεις και την αμφιλεγόμενη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Οι δείκτες SDG θα είναι  στο επίκεντρο των φορέων υλοποίησης των SDG και θα καθοδηγήσουν την ατζέντα του 2030.

Μετά την αποκάλυψη πολλών από τα αρνητικά στοιχεία στην Ατζέντα του 2030, η έκθεση τονίζει πολλά από τα θετικά στοιχεία της Ατζέντας που σχετίζονται με την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών διατάξεων που απαιτούν τον σεβασμό των

εθνικών  νόμων  και προτεραιοτήτων και κάποια θετική γλώσσα που σχετίζεται με την οικογένεια.

Τέλος, παρέχονται κάποια πρότυπα επιφυλάξεων  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση της ερμηνείας ultra vires (καθ΄ υπέρβαση αρμοδιότητας) κάποιων όρων στους  SDGs, ενώ η έκθεση τελειώνει με μια πρόσκληση προς τα έθνη να διασφαλίσουν ότι ο θεσμός  της οικογένειας προστατεύεται κατά την εφαρμογή των SDGs.

Ανάλυση της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ-2030:

Οι κρυμμένες απειλές για τη ζωή, την οικογένεια και τα παιδιά


Ι. Γενική Επισκόπηση της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030

Α. Ιστορικό

Καθώς υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, για πάνω από δύο χρόνια, οι στόχοι και οι σκοποί της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο έγγραφο «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: η Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030», εφεξής « Ατζέντα του 2030 », παρουσιάζει ένα τρομερό σχέδιο σχετικά με το πώς η διεθνής κοινότητα θα δρομολογήσει και θα λύσει πολλά από τα προβλήματα του κόσμου στη πορεία των  επόμενων 15 ετών.

Οι 17 σκοποί και οι 169 στόχοι-επιδιώξεις της Ατζέντας, συλλογικά γνωστοί ως «Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης» (SDGs), θέτουν πολλούς υψηλούς στόχους (1) που αναμένονται να καθοδηγήσουν την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών και των μελών τους, καθώς και τον προγραμματισμό και τις δαπάνες των κρατών μελών για τα επόμενα 15 χρόνια. Οι SDGs αναμένεται επίσης να προωθήσουν νομικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς ενώ δισεκατομμύρια δολάρια θα χρηματοδοτήσουν την  εφαρμογή τους σε όλο τον κόσμο.

Με πολλές τελετές και δόξες, η Ατζέντα του 2030 υπογράφηκε από όλους τους αρχηγούς κρατών-μελών το Σεπτέμβριο του 2015, σηματοδοτώντας την ισχυρή δέσμευση όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ να εφαρμόσουν πλήρως τους  SDGs. Επομένως, λόγω της σημασίας της Ατζέντας του 2030 και της συντριπτικής υποστήριξής της από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους γονείς σε όλο το κόσμο κατανοήσουν τις κρυμμένες απειλές για τη ζωή, την οικογένεια και τα παιδιά που είναι διάσπαρτες σε όλη την Ατζέντα. Έτσι, προέκυψε αυτή η αναφορά.

Δεν είναι μυστικό ότι οι SDGs προορίζονται να έχουν σημαντικό και μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών του ΟΗΕ. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, κυβερνήσεις, διεθνή ιδρύματα, μεγάλες ομάδες πίεσης, επιχειρήσεις, δισεκατομμυριούχοι φιλάνθρωποι, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ακτιβιστές για τη κοινωνική δικαιοσύνη, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι υπήρξαν πολύ επιθετικοί στην προσπάθεια διαμόρφωσης των SDGs για να προωθήσουν τις δικές τους ιδεολογίες και θέσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες.

Η ατζέντα του ΟΗΕ του 2030 είναι μη δεσμευτική για τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένεται να έχει βαθιά επιρροή στους νόμους και τις πολιτικές σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, ορισμένοι από τους στόχους και τους σκοπούς απαιτούν νομικές και πολιτικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία.

Από την θετική του πλευρά, μετά από έντονη συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, ρητές αναφορές σε  αμφιλεγόμενους όρους όπως «άμβλωση», «σεξουαλικός προσανατολισμός», «ταυτότητα φύλου», «σεξουαλικά δικαιώματα», «δικαιώματα» που σχετίζονται με τη «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» και «συμπεριληπτική  σεξουαλική εκπαίδευση» διαπραγματεύθηκαν αλλά δεν περιλήφθηκαν στο έγγραφο τελικών συμπερασμάτων.

Από την αρνητική όμως πλευρά, κρυφές αναφορές που προωθούν αυτές τις έννοιες είναι διάσπαρτες σε όλη την Ατζέντα του 2030. Επιπρόσθετα, διατάξεις που ζητούν την προστασία της οικογένειας, που αναγνωρίζουν τον ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη, που ενισχύουν  τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων σε σχέση με τα παιδιά τους, καθώς και διατάξεις που ενθαρρύνουν τον σεβασμό στις θρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες, απορρίφθηκαν όλες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για  ένταξή τους από πολλά κράτη μέλη του ΟΗΕ.

(1) Στοιχεία της αναπτυξιακής ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 που παρουσιάζονται στο έγγραφο, «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα του 2030  για την αειφόρο ανάπτυξη», περιλαμβάνουν: (1) προοίμιο, (2) δήλωση, (3) παρακολούθηση και επανεξέταση, (4) μέσα εφαρμογής, (5) πρόσκληση για δράση, (6) και, φυσικά τους  στόχους και τους σκοπούς των SDG, που είναι η ουσία της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030.


Β. Ζητήματα ανησυχίας για τις οικογένειες

Με την πρώτη ματιά, η πλειονότητα των στόχων και των επιδιώξεων των SDGs δεν φαίνεται να είναι καθόλου αμφιλεγόμενοι. Για παράδειγμα, οι στόχοι 1 και 2 επιδιώκουν την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας. Οι στόχοι 6, 7, 8, 9, 12 και 17 επιθυμούν να προωθήσουν τις παγκόσμιες συνεργασίες και να εξασφαλίσουν το νερό, την αποχέτευση, την ενέργεια, την οικονομική ανάπτυξη, τις υποδομές , την βιομηχανοποίηση, τη  καινοτομία, τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, τη κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των ωκεανών, των θαλασσών, των δασών και της γης. Ωστόσο, ικανός αριθμός από τους υπόλοιπους στόχους έχουν επιδιώξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά προβληματικές, ανάλογα με τον τρόπο που αυτές ερμηνεύονται ή εφαρμόζονται.

Επίσης, είναι σαφές από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους SDG του ΟΗΕ, ότι ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες και οργανισμοί του ΟΗΕ σκοπεύουν να ερμηνεύσουν κάποιους από τους στόχους των SDG ώστε να περιλαμβάνουν τα  αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα, τo  δικαίωμα στην άμβλωση, τα LGBT (2) δικαιώματα και τα δικαιώματα στη συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση,  χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των γονέων. Επομένως, τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ισχύσουν οι πολλαπλοί ασαφείς και αόριστοι όροι που εμφανίζονται στους  SDG, και δεν θα παρερμηνευθούν με τρόπους που θα είναι επιβλαβείς για τις οικογένειες ή που θα καταστρέψουν την αθωότητα των παιδιών.

Πολλές χώρες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις και έχουν εκδώσει επίσημες θέσεις απέναντι σε ορισμένους από τους πολύ ασαφείς όρους που χρησιμοποιούνται στους SDGs, καμία  όμως χώρα δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη συνολικά για όλους τους όρους. Επίσης, πολλές χώρες δεν διατύπωσαν καθόλου επιφυλάξεις, και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία προστασία από ορισμένα από τα δυνητικά επιβλαβή στοιχεία που περιγράφονται σε αυτήν την ανάλυση. Αλλά ακόμη και όπου έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για συγκεκριμένους όρους, αυτές ενδέχεται να μην είναι αρκετές για την προστασία των πολιτών τους από τα σχέδια των καλά χρηματοδοτούμενων οργανισμών, που εργάζονται για την  υλοποίηση και τη παρακολούθηση της αμφιλεγόμενης ατζέντας.

(2) LGBT (ΛΟΑΤ)  σημαίνει άτομα Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι και Τρανσέξουαλ (Transgender). Μερικές φορές ένα "I" (για Intersex) προστίθεται όπως στο LGBTI, «ΛΟΑΤΙ», για να συμπεριλάβει άτομα που είναι Ίντερσεξ, μια σπάνια κατάσταση όπου ένα άτομο γεννιέται με αμφίβολα   εξωτερικά γεννητικά όργανα ή χαρακτηριστικά τόσο των αρσενικών όσο και των θηλυκών γεννητικών οργάνων. Μερικές φορές ένα "Q" (για Question- Ερώτημα) προστίθεται επίσης όπως στο "LGBTQI" για να συμπεριλάβει άτομα που αναρωτώνται ή πειραματίζονται με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.


Γ. Η Ατζέντα του 2030 καθοδηγείται από Αμφιλεγόμενους Δείκτες.

Προκαλεί μεγάλη ανησυχία το γεγονός ότι  ενώ εκείνη την εποχή συμφωνήθηκαν οι στόχοι και οι σκοποί των SDG από τα κράτη μέλη, οι εκατοντάδες δείκτες που θα χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση της προόδου των SDG παρέμειναν απροσδιόριστοι. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Επειδή οι ακτιβιστές ενάντια στην οικογένεια δεν μπόρεσαν να προωθήσουν τις ιδεολογίες και τις θέσεις τους ώστε να υιοθετηθούν κατά τις διαφανείς διαπραγματεύσεις των SDG, και επειδή σε πολλές περιπτώσεις, οι  αμφιλεγόμενες προτάσεις τους (όπως οι αναφορές στην άμβλωση, τα  σεξουαλικά δικαιώματα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη ταυτότητα φύλου και την συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση),  απορρίφθηκαν εντελώς, είναι σαφές ότι εργάζονται τώρα για να χειραγωγήσουν τους δείκτες προόδου των SDGs, για την επίτευξη ακριβώς  αυτών των σκοπών τους.

Ήδη, ορισμένοι από τους προτεινόμενους δείκτες, που υποτίθεται ότι βοηθούν τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και  τις κυβερνήσεις ώστε να μετρούν την πρόοδο στην επίτευξη των SDG, ξεπερνούν τα όσα συμφώνησαν τα έθνη,  όταν τα κράτη μέλη διαπραγματεύονταν εντατικά τους στόχους και τους σκοπούς βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) λέξη προς λέξη.

Για παράδειγμα, έχουν προταθεί δείκτες για την εκτίμηση (i) της στάσης των παιδιών απέναντι σε ζητήματα LGBT, (ii) της πρόσβασης σε υπηρεσίες άμβλωσης και αναπαραγωγικής υγείας που διατίθενται στα παιδιά χωρίς τη γονική συγκατάθεση και (iii) την εφαρμογή της αμφιλεγόμενης «συμπεριληπτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης»,  ή των προγραμμάτων που αφορούν τα «ανθρώπινα δικαιώματα». Αν και τη στιγμή που πραγματοποιείται η παρούσα δημοσίευση ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες δεν παρέμειναν τελικά στην πρόταση που επεξεργάστηκε ο «διακρατικός φορέας» και η «ομάδα των εμπειρογνωμόνων» για  τους δείκτες SDG, (3), όμως υποδεικνύουν το τρόπο που αρκετές υπηρεσίες του ΟΗΕ (και άλλοι ενδιαφερόμενοι) θα ήθελαν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τους SDGs και τους σχετικούς στόχους.

Ανησυχούν επίσης οι ενέργειες ειδικών του ΟΗΕ, διαφόρων οργανισμών του ΟΗΕ και των ομάδων εμπειρογνωμόνων ελεγκτών (Treaty Bodies) που ενεργούν όλο και περισσότερο εκτός εντολών και αρμοδιοτήτων για την προώθηση των αμφιλεγόμενων σεξουαλικών δικαιωμάτων και των αμβλώσεων, που είναι θέματα που έχουν επανειλημμένα απορριφθεί από τα Κράτη Μέλη.  Αυτές οι οντότητες ανταγωνίζονται τώρα για να λάβουν θέσεις εξουσίας και επιρροής στη διαδικασία παρακολούθησης των SDG, και να προωθήσουν τις αμφιλεγόμενες ατζέντες τους.

Όλο και περισσότερο, οι εν λόγω οντότητες του ΟΗΕ παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος δηλώνει σαφώς ότι «τα Ηνωμένα Έθνη  δεν εξουσιοδοτούνται να παρεμβαίνουν σε θέματα που είναι ουσιαστικά εντός της εσωτερικής δικαιοδοσίας κάθε κράτους… » (Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 2.7). Παρ΄ όλα αυτά, όπως θα γίνει εμφανές από ορισμένα από τα ακόλουθα τμήματα αυτής της έκθεσης, πολλοί από τους προτεινόμενους δείκτες κάνουν ακριβώς αυτό.

(3) Βλέπε: Έκθεση της διακλαδικής ομάδας και της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους δείκτες  εκτίμησης των Στόχων  της αειφόρου ανάπτυξης, Ηνωμένα Έθνη, Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, E / CN.3 / 2016/2, 17 Δεκεμβρίου 2015.


ΙΙ. Κρυμμένες  απειλές για τη ζωή, την οικογένεια και τα παιδιά

A. Προβληματικοί όροι που ευνοούν την προώθηση της LGBT ατζέντας

Πολλοί όροι που εμφανίζονται στα έγγραφα συμπερασμάτων της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030, είναι όροι που συνήθως χρησιμοποιούνται για την προώθηση των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών και των τρανσέξουαλ. Θα ήταν αφελές να σκεφτούμε ότι  δεν έγινε εκ προθέσεως η ένταξη αυτών των όρων εκ μέρους των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  των άλλων χωρών, που επιδίωκαν επιθετικά, αλλά απέτυχαν να συμπεριληφθούν οι διατάξεις που προωθούν το ΛΟΑΤ δικαιώματα στους στόχους των SDG. Πράγματι, ηγέτες της κυβέρνησης σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν δηλώσει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤ σε άλλες χώρες είναι κορυφαία προτεραιότητα εξωτερικής πολιτικής. (4)

Οι ακόλουθες ενότητες επισημαίνουν τους ελαστικούς και ασαφείς όρους που τοποθετούνται στρατηγικά σε ολόκληρη την Ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 και δείχνουν πώς πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προγραμμάτων και πρακτικών που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των καλουμένων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ, των  δικαιωμάτων στην άμβλωση και στην συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

(4) Ομιλία της Χίλαρι Ρόνταμ Κλίντον στις 6 Δεκεμβρίου 2011 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, Ελβετία, σε εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


1. Φύλο: Το κουτί της Πανδώρας με τις «δυνατότητες επιλογής»

 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Φύλο


Στόχος 5 . Να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και να ενδυναμωθούν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια.


Στόχος 5c. Να υιοθετηθούν και να ισχυροποιηθούν σταθερές πολιτικές και  να γίνει επιβεβλημένη η νομοθεσία για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα.
 

Ο όρος «gender- φύλο» χρησιμοποιείται συχνά αντί για «sex-φύλο» για να προωθήσει την αναγνώριση της ποικιλότητας των φύλων. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις στην Ατζέντα του 2030 το «φύλο» αναφέρεται σαφώς μόνο σε άνδρες και γυναίκες, ωστόσο το «φύλο» μπορεί επίσης να γίνει ο Δούρειος ίππος για να αναδείξει τα «δικαιώματα των τρανσέξουαλ» και άλλες αμφιλεγόμενες  ατζέντες ανάλογα με το πώς ερμηνεύεται ή εφαρμόζεται. Οι ανεπτυγμένες χώρες και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ  που σταθερά προωθούν τα δικαιώματα ΛΟΑΤ θα ερμηνεύσουν τον όρο «φύλο» στα SDGs, με τρόπο που να μπορούν να προωθήσουν τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ και μια ποικιλία διαφορετικών «φύλων», όπως οποιοδήποτε από τα  50 φύλα που αναγνωρίζονται από το Facebook.

Ο όρος «ισότητα των φύλων» χρησιμοποιείται σε όλη την ατζέντα του 2030. Για παράδειγμα, ο στόχος SDG 5.c καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές και να  «επιβάλλουν νομοθεσία» για την προώθηση της «ισότητας των φύλων». Ωστόσο, πολλές κυβερνήσεις δεν είναι ενήμεροι πως αυτός ο στόχος  μπορεί να ερμηνευθεί για την προώθηση των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων.

Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πώς οι υπηρεσίες και οι κυβερνήσεις των κρατών του ΟΗΕ ήδη ερμηνεύουν τις έννοιες «φύλο» και «ισότητα των φύλων» για την προώθηση των  ποικίλων φύλων ή σεξουαλικών προσανατολισμών.

 • Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme, UNDP) δηλώνει ότι προσπαθούν να εντοπίσουν τα «κενά πολιτικής» στην εκπλήρωση του MDG3 (του προηγούμενου στόχου για την ισότητα των φύλων) «ευαισθητοποιώντας κυβερνητικούς εκπροσώπους και άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ώστε να γίνουν οι νομικές μεταρρυθμίσεις που να περιλαμβάνουν την ποικιλότητα στο φύλο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των αναγκών υγείας των λεσβιών.» Δεδομένου ότι ο στόχος SDG 5.c απαιτεί «εκτελεστή νομοθεσία για τη προώθηση της ισότητας των φύλων », είναι εύκολο να δούμε πώς το UNDP μπορεί επίσης να ερμηνεύσει το 5.c ώστε να συμπεριλάβει την προώθηση εκτελεστής νομοθεσίας για την προστασία των λεσβιακών δικαιωμάτων.
 • Οι Γυναίκες του ΟΗΕ, (UN Women), στο έγγραφο με τίτλο, «Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στην καταπολέμηση των Διακρίσεων και της Βίας κατά ατόμων με βάση τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και τη Ταυτότητα φύλου - Μια οργανωμένη επισκόπηση» ανέφερε ότι « ένας αριθμός γραφείων των γυναικείων οργανώσεων σε κάποιες χώρες εργάζονται από το 2013 για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων » συμπεριλαμβανομένης της « οικοδόμησης ομάδων υπεράσπισης της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των LGBTI ενώσεων, για να ξεκινήσουν διάλογο διαμόρφωσης πολιτικής με την κυβέρνηση στο Βιετνάμ.»
 • Στην ίδια έκθεση, το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Population Fund, UNFPA) δήλωσε ότι «Η σεξουαλικότητα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς αναφορά στο φύλο και ότι η διαφορετικότητα είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σεξουαλικότητας.»
 • Λάβετε υπόψιν πως ο στόχος SDG 4.α απαιτεί «εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις με ευαισθησία απέναντι στα παιδιά, την αναπηρία και το φύλο.» Οι περισσότερες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται πως αυτό σημαίνει σχολεία που να είναι ευαισθητοποιημένα στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών. Ωστόσο, η έκδοση: «Οικοδομώντας ένα φιλικό προς το φύλο σχολικό περιβάλλον»,  μια έκδοση που υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ και την UNESCO, περιλαμβάνει έναν ευρύτερο ορισμό του φύλου και αναφέρει: «… στη συζήτηση για ζητήματα φύλου σε σχέση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλα τα φύλα και οι σεξουαλικές ταυτότητες προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη όλων των μαθητών…[και] η προώθηση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο ή το σεξουαλικό  προσανατολισμό ,που υποστηρίζει αυτή την άποψη.» (5)
 • Η ΕΕ αποφάσισε πρόσφατα να προωθήσει τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ ως μέρος του «Στρατηγικής για την ισότητα του φύλου.» (6) Ανακοινώνοντας αυτήν την αλλαγή, η πρόεδρος των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει όχι μόνο να θεωρείται στόχος, αλλά και το χρυσό κλειδί που ανοίγει όλες τις κλειστές πόρτες,  και μας καλεί σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για όλους - ανεξάρτητα από τη φυλή, την ηλικία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου, εθνικότητα ή οικονομικό υπόβαθρο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξακολουθούν να είναι λόγοι διακρίσεων, και σίγουρα χρειαζόμαστε ισχυρότερη και περισσότερο συμπεριληπτική νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.»             
 • Το «LGBT and Gender Equality Plan of Netherlands», «Σχέδιο Ισότητας της Ολλανδίας για τα φύλα και τους ΛΟΑΤΚΙ» , συνδύαζε την ισότητα των φύλων και των ΛΟΑΤΚΙ στις κυβερνητικές πολιτικές της χώρας από το 2011-2015. (7)
 • Ένας νέος εκτελεστός «Νόμος για την Ισότητα των Φύλων» της Ταϊβάν ορίζει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για «την ισότητα των φύλων» περιλαμβάνουν την «σεξουαλική εκπαίδευση και την ομοφυλοφιλική και λεσβιακή εκπαίδευση»( 8)

Μία από τις πιο προβληματικές αναφορές στο «φύλο» στην Ατζέντα του 2030, είναι ο στόχος 17.18 που επιδιώκει  «υψηλής ποιότητας, έγκαιρα και αξιόπιστα δεδομένα που αναφέρονται ανά… «επιλεγμένο φύλο»-gender» Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους SDGs,  προτάσεις για την αντικατάσταση του «(κατ΄επιλογήν) φύλου-gender» με το «βιολογικό φύλο-sex» σε αυτόν τον στόχο απορρίφθηκαν κατηγορηματικά από τις χώρες που δραστηριοποιούνται περισσότερο στην προώθηση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ. Επομένως, δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και από αυτές τις χώρες προκειμένου  να υλοποιήσουν αυτόν τον στόχο, εστιάζουν στους LGBT πληθυσμούς και χρησιμοποιηθούν αργότερα για την προώθηση των LGBT δικαιωμάτων.

Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες για  σκόπιμες και αμφιλεγόμενες παρερμηνείες του «επιλεγμένου φύλου» και της «Ισότητας των επιλεχθέντων φύλων», ορισμένες χώρες διατήρησαν τον όρο «επιλεγμένο φύλο-gender» στα SDGs, δηλώνοντας  όμως ότι αυτός ο όρος πρέπει να νοηθεί ότι αναφέρεται μόνο σε άνδρες και γυναίκες και ο όρος «Ισότητα φύλων-gender» αναφέρεται μόνο στην ισότητα μεταξύ των δύο (βιολογικών) φύλων, ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες δεν εξέφρασαν επιφυλάξεις  για τον όρο φύλο- gender, και οι επιφυλάξεις που καταγράφηκαν από συγκεκριμένες χώρες είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν, καθώς δεν επισυνάφθηκαν με την Ατζέντα του 2030. Αυτό ήταν πιθανώς σκόπιμο εκ μέρους των ανεπτυγμένων χωρών που επιδιώκουν να προωθήσουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών των απειλών, θα ήταν σκόπιμο τα κράτη που δεν εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον όρο «φύλο- gender» της Ατζέντας, να εξετάσουν να το κάνουν αναδρομικά, και να κάνουν το ίδιο και με άλλους εξαιρετικά προβληματικούς όρους που επισημαίνονται στο υπόλοιπο αυτής της έκθεσης. Αν και αυτό μπορεί να είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια, ωστόσο ένα τόσο  δυνατό βήμα είναι δικαιολογημένο.  Προτάσεις για διατύπωση επιφυλάξεων  σχετικά με τον όρο "φύλο- gender», και άλλους προβληματικούς όρους μπορεί να βρείτε στο Μέρος V αυτής της έκθεσης.

(5) Δείτε http://download.ei-ie.org/docs/IRISDocuments/EI%20Campaigns/EFAIDS%20Programme/2007-00169-01-

Ε.pdf

(6)Δείτε http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights/

(7)Δείτε http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Source/NTlgbtequalitypolicyplan20112015_EL.pdf

8 Δείτε https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Equity_Education_Act_ ( Ταϊβάν)


2. Η Ατζέντα «χωρίς αποκλεισμούς» / Η «
LGBT συμπεριληπτική ατζέντα»


Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης - "Συμπερίληψη" και "Ένταξη"


Στόχος 4. Εξασφαλίστε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και προωθήστε τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης
για όλους.

Επιμέρους στόχος 4.α Δημιουργήστε και αναβαθμίστε τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις ώστε να είναι φιλικές προς τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, με ευαισθησία στο «φύλο» και εξασφαλίστε ασφαλές, μη βίαιο, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για όλους.

Στόχος 8. Προώθηση της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς, σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.

Επιμέρους στόχος 10.2 Μέχρι το 2030, ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία ή την οικονομική ή άλλη κατάσταση.

Στόχος 16. Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, και δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα.
 

Οι όροι «χωρίς αποκλεισμούς» ή «συμπερίληψη» εμφανίζονται πάνω από 40 φορές  στην Ατζέντα του 2030, και πέντε φορές ειδικότερα στους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον όρο «χωρίς αποκλεισμούς» ως κάτι θετικό και χρήσιμο ώστε να μην καταλείπονται  κάποιες ομάδες εκτός ανάπτυξης, αυτός ο όρος έχει γίνει επίσης μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιείται για την προώθηση των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων. Δείτε με προσοχή τα ακόλουθα παραδείγματα από οργανισμούς του ΟΗΕ και άλλα θεσμικά όργανα που  καταδεικνύουν αυτή τη θέση:

 • Μια έκθεση του USAID του 2014, με τίτλο «Η σχέση μεταξύ της LGBT Συμπερίληψης και της Οικονομική ανάπτυξης," (9) «αναλύει τον αντίκτυπο της κοινωνικής ένταξης των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ (LGBT) ανθρώπων στην οικονομική ανάπτυξη σε 39 χώρες.» Ορισμένες από τις επικεφαλίδες της έκθεσής τους είναι οι παρακάτω:

▪ «Συσχέτιση της ΛΟΑΤ Συμπερίληψης και της Οικονομικής Ανάπτυξης»

▪ «Η Διάσταση της Οικονομικής Ανάπτυξης σε μικροοικονομικό - επίπεδο και η ΛΟΑΤ Συμπερίληψη»

▪ «Περιγραφή δεδομένων σχετικά με τα ΛΟΑΤ δικαιώματα και τα οικονομικά αποτελέσματα»

▪ «Παγκόσμιος Δείκτης Νομικής Αναγνώρισης Ομοφυλοφιλικού Προσανατολισμού»

▪ «Δείκτης δικαιωμάτων των Τρανσέξουαλ»

▪ «Στατιστική σχέση μεταξύ Δικαιωμάτων ΛΟΑΤ και Ανάπτυξης»

 • Από το 2013, η UNICEF έχει μια ομάδα εργασίας επικεντρωμένη στη δημιουργία προγραμμάτων και το άνοιγμα πολιτικών που αφορούν τα LGBTI θέματα, ως μέρος της ατζέντας ισότητας του οργανισμού. Σύμφωνα με μία έκθεση της UNICEF, αυτή οδήγησε σε συζητήσεις «για το πώς η UNICEF μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως μέρος των δεσμεύσεών της για ισότητα, κοινωνική ένταξη και υπεράσπιση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.» (10)
 • Ένα ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την δημιουργία ενός μεγάλου ταμείου της ΕΕ για την απασχόληση και την «κοινωνική ένταξη» ως εξής: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2014-2020. Για πρώτη φορά, το Ταμείο θα συμβάλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου - συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων κατά των τρανσέξουαλ ατόμων - και του σεξουαλικού προσανατολισμού.» (11)
 • Το UNDP χρηματοδότησε μια έκθεση με θέμα «Έρευνα των μειονοτήτων σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου του Νεπάλ: Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς» και έθεσε ως στόχο να καθιερώσει «μια βάση αποδεικτικών στοιχείων για τα ΛΟΑΤ δικαιώματα και κοινωνικά ζητήματα στην Ασία και τον Ειρηνικό μέσω της σύγκλησης συμπεριληπτικών εθνικών διαλόγων »
 • Το Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN), ένας μεγάλος οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα LGBT δικαιώματα, έκανε μια δημοσίευση με τίτλο, «Ανάπτυξη ΛΟΑΤ φιλικών και συμπεριληπτικών μέσων στη τάξη», και παρέχει τις βέλτιστες πρακτικές για να δημιουργηθεί ένα «Συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους μαθητές». Τα μαθήματα «περιλαμβάνουν θετικές παρουσιάσεις λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ (LGBT) ατόμων, ιστορικών περιστατικών και γεγονότων» και κάνουν γνωστό στους μαθητές το « LGBT συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών»
 • Ο δείκτης κοινωνικής ένταξης (Social Inclusion Index) του 2014 (12) που δημοσιεύθηκε από την America’s Society/Council of the Americas, δηλώνει ότι, «Ορίζουμε την κοινωνική ένταξη με ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων (αστικών, πολιτικών, γυναικείων και ΛΟΑΤ), πολιτικών, (κοινωνικών επενδύσεων), προϋποθέσεων..»
 • Στη σελίδα 70 της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Η Συμπερίληψη έχει αξία : Το Ίδρυμα για την Κοινή Ευημερία» δηλώνει ότι «Λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανσέξουαλ (LGBT) άτομα στοχοποιούνται με σκοπό τον αποκλεισμό σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες κουλτούρες.» Στη σελίδα 6 αυτής της αναφοράς δηλώνεται, «Ορισμένες ταυτότητες που δεν αναγνωρίζονταν ως πηγές κοινωνικής δικτύωσης ή ένταξης πριν από μερικές δεκαετίες, αναγνωρίζονται ως τέτοιες στις μέρες μας ».
 • Πιο πρόσφατα, τα σχόλια των Η.Π.Α. σχετικά με τα Έγγραφα Habitat III που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015, περιλάμβαναν το ακόλουθο σχόλιο σχετικά με τις «Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς»: «Η συμπεριληπτικότητα πρέπει να περιλαμβάνει τις ανησυχίες και τις ανάγκες όλων των ομάδων και των μειονοτήτων, ανεξάρτητα από… το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη ταυτότητα φύλου και την ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ηλικιωμένων.»

Αυτά τα παραδείγματα καθιστούν σαφές ότι ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών-μελών, οργανισμών και φορέων των Ηνωμένων Εθνών, ορίζουν την «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη για να συμπεριλάβουν την προώθηση των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων. Έχοντας αυτά κατά νου, κάποια σημεία από την υπόλοιπη «χωρίς αποκλεισμούς» γλώσσα στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών του 2030 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Για παράδειγμα, ο στόχος 16 καλεί τα κράτη να «προωθήσουν ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμπεριληπτικών [διάβαζε: LGBT] οργανισμών σε όλα τα επίπεδα.»

Επίσης, η παράγραφος 68 στην Ατζέντα του 2030 αναφέρει, «Το διεθνές εμπόριο είναι η κινητήρια δύναμη για την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας και συμβάλλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε ένα… χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με  δίκαιο χαρακτήρα, πολύπλευρο εμπορικό σύστημα υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, (World Trade Organization).» Στις ΗΠΑ, το LGBT λόμπι πίεσε την κυβέρνηση να αρνηθεί το εμπόριο με χώρες που έχουν νόμους με  διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ ατόμων. Ευτυχώς, δεν το έχουν πετύχει ακόμη.

(9) Δείτε https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/lgbt-inclusion-and-development-november-2014.pdf

(10) Δείτε :http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT_UN_SOGI_summary12Nov2014.pdf

(11) Δείτε: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/major-eu-fund-for-employment-and-social-inclusion-will-combat-

διάκριση/

(12) Δείτε: http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/overview.php#sthash.12odcP0R.dpuf


3. «Θεμελιώδεις ελευθερίες» και «Διεθνείς συμφωνίες»


Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - «Θεμελιώδεις ελευθερίες»

Στόχος 16.10 Εξασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στη  πληροφόρηση και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες Ατζέντα 2030, Παράγραφος 19: Δίνουμε έμφαση στις ευθύνες όλων των κρατών, σύμφωνα  με τον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για να  εξασφαλισθεί ο σεβασμός, η προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους, χωρίς οποιουδήποτε είδους διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνική ή κοινωνική προέλευση, ιδιοκτησία, συνθήκες γέννησης, αναπηρία ή άλλη κατάσταση.


Ο στόχος SDG 16.10 ζητά την προστασία των «θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και τις  διεθνείς συμφωνίες.» Αρκετές υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), και ενός αυξανόμενου αριθμού κρατών μελών του ΟΗΕ, ισχυρίζονται ότι οι «θεμελιώδεις ελευθερίες» περιλαμβάνουν τα αμφιλεγόμενα ΛΟΑΤ δικαιώματα και προτείνουν  οι πολλαπλές «διεθνείς συμφωνίες» να προστατεύουν επίσης  και αυτά τα υποτιθέμενα δικαιώματα.

Για παράδειγμα, μια έκδοση του OHCHR του 2012, με τίτλο «Γεννημένοι ελεύθεροι και ίσοι: ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου στο Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προσπαθεί να περιγράψει τις « βασικές υποχρεώσεις των κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων.» Το γραφείο OHCHR επίσης πρόσφατα ανακοίνωσε ότι «αναπτύσσει αυτή τη περίοδο ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου, καθώς και μια έκθεση σχετικά με τις ορθές πρακτικές των κρατών για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ και των ίντερσεξ ατόμων».

Αυτά τα είδη εγγράφων που δημιουργούνται από ομαδικές συνεργασίες των οργανισμών του ΟΗΕ,  συχνά φιλοξενούν συστάσεις και παρατηρήσεις των ελεγκτικών οργάνων (Treaty bodies) των Ηνωμένων Εθνών, και ερμηνείες εκτός δικαιοδοσίας των εν λόγω οργάνων, ενώ δημιουργούνται αναφορές από ακτιβιστές ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, προκειμένου να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους, παρόλο που τέτοια έγγραφα δεν έχουν νομικό βάρος και δεν είναι δεσμευτικά. Αυτές οι ίδιες οντότητες πιθανώς θα ισχυριστούν ακόμη ότι οι «διεθνές συμφωνίες» στον στόχο 16.10 προστατεύουν  και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ.

Ένα σαφές παράδειγμα των παραπάνω είναι ένα έγγραφο που ονομάζεται «Lesbian, Gay, Bisexual Transgender and Intersex People» που είναι μέρος μιας «Σειράς πληροφοριών για τη σεξουαλική κ και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα» του OHCHR.  Αυτό το έγγραφο αναφέρει πως: «Οι νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και intersex ατόμων είναι επαρκώς κατοχυρωμένες στο νόμο που αφορά τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα» Εάν ο όρος «ανθρώπινα δικαιώματα» πρέπει να νοηθεί ως τα βασικά δικαιώματα αυτών των προσώπων, στην ίδια βάση με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, τότε αυτή η δήλωση είναι σωστή. Ωστόσο, αυτό το έγγραφο του OHCHR προχωρεί πολύ περισσότερο για την προώθηση των εξαιρετικά αμφιλεγόμενων ΛΟΑΤ δικαιωμάτων.

Για παράδειγμα, το έγγραφο OHCHR ισχυρίζεται ότι «Τα ελεγκτικά όργανα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν τονίσει πέντε βασικές κρατικές υποχρεώσεις» σε σχέση με τον «σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου». Αυτές οι υποτιθέμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την «κατάργηση νόμων που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και την παρενδυσία,  την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου» και την «περιφρούρηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρισμού και της ειρηνικής συνάθροισης για όλους τους ΛΟΑΤ και τους intersex ανθρώπους».

Στη συνέχεια, το έγγραφο OHCHR παραθέτει μη δεσμευτικά σχόλια του υπεύθυνου ελεγκτικού σώματος  και τη καμπάνια του OHCHR  με τίτλο «Born Free and Equal», ως υποστήριξη στους ψευδείς ισχυρισμούς του. Όσον αφορά το ζήτημα των «διακρίσεων», το έγγραφο OHCHR δηλώνει, «Η θεραπεία επαναπροσδιορισμού του φύλου, όπου είναι προσιτή,  είναι συχνά απαγορευτικά δαπανηρή και η κρατική χρηματοδότηση ή η ασφαλιστική κάλυψη είναι σπάνια διαθέσιμες » και ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών, Πολιτιστικών Δικαιωμάτων έχει αποδεχθεί ότι «κάθε διάκριση

στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στους υποκείμενους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, καθώς και στα μέσα και στα δικαιώματα για την απόκτησή τους, για λόγους ... σεξουαλικού προσανατολισμού» είναι προβληματική. Με άλλα λόγια, το OHCHR λανθασμένα ισχυρίζεται ότι τα κράτη είναι υποχρεωμένα να παράσχουν κρατικά χρηματοδοτούμενες «θεραπείες αλλαγής φύλου» (αυτές θα περιλαμβάνουν και τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου) για τα τρανσέξουαλ  άτομα, προκειμένου τα κράτη να εκπληρώσουν  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο μανιφέστο για τα σεξουαλικά δικαιώματα, γνωστό ως Αρχές της Γιοτζακάρτα (Yogyakarta Principles), υπογεγραμμένο από εννέα ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, ισχυρίζεται ότι «αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα κατάσταση της  διεθνούς νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.» Οι αρχές της Γιοτζακάρτα ισχυρίζονται ότι οι υπάρχουσες διατάξεις περί απαγόρευσης των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας, των υπαρχουσών συνθηκών,  παρέχουν προστασία για την ΛΟΑΤ συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Ωστόσο, αυτές οι έννοιες δεν έχουν ποτέ συμπεριληφθεί σε καμία δεσμευτική συμφωνία του ΟΗΕ.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ ισχυρίζονται επίσης ότι οι διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχουν ισχυρή προστασία για διάφορα φερόμενα ΛΟΑΤ δικαιώματα. Όσο αφορά τα «Ανθρώπινα δικαιώματα», η Χίλαρι Κλίντον θα μείνει πιθανότατα αλησμόνητη διεθνώς για την διαβόητη ομιλία  της στον ΟΗΕ τη Διεθνή Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την οποία διακήρυξε πως, «τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων είναι ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα των ομοφυλόφιλων» - μια δήλωση που συνοψίζει τον τρόπο που ο όρος «ανθρώπινα δικαιώματα» ερμηνεύεται από πολλούς. Δεδομένου ότι ο όρος «ανθρώπινα δικαιώματα» έχει επιλεγεί από τους ακτιβιστές σεξουαλικών δικαιωμάτων, θα πρέπει τώρα να τροποποιηθεί και να αναφέρεται ως τα «καθολικά συμφωνημένα», για να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει παρερμηνεία. Ωστόσο, ο όρος «ανθρώπινα δικαιώματα» είναι παρών σε όλη την έκταση της ατζέντας του 2030, στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς να λαμβάνει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.


4. Προβληματικές διατάξεις «Διακρίσεων»

Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - «Διακρίσεις»

16.β Προώθηση και επιβολή νόμων και πολιτικών "χωρίς διακρίσεις"  στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

10.3 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μείωση των ανισοτήτων στα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των διακρίσεων νόμων, των πολιτικών και των πρακτικών και τη προώθηση κατάλληλης νομοθεσίας, πολιτικών και δράσεων σχετικά με αυτό

Ο στόχος SDG 10.3 απαιτεί «εξάλειψη νόμων, πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις» χωρίς να διευκρινίζει  σε τι είδους διακρίσεις αναφέρεται. Αυτό αφήνει περιθώρια για ευρείες ερμηνείες για την προώθηση των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν ότι οι υπηρεσίες του ΟΗΕ ερμηνεύουν σαφώς τις  διατάξεις περί μη διάκρισης για την προώθηση των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων.

Για παράδειγμα, το 2012, το OHCHR ετοίμασε την πρώτη επίσημη έκθεση του ΟΗΕ για τη βία και τις «διακρίσεις» με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (A / HRC / 19/41). Τότε το 2013, ο Ύπατος Αρμοστής ξεκίνησε την παγκόσμια εκστρατεία « Free & Equal» με στόχο την «αύξηση της επαγρύπνησης σχετικά με την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και τις διακρίσεις.»

Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 2014 , το OHCHR εξέδωσε μια σημαντική έκθεση με τίτλο «Ο Ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στην καταπολέμηση των Διακρίσεων και της Βίας κατά των ατόμων λόγω του Σεξουαλικού τους Προσανατολισμού και της  Ταυτότητας Φύλου - Μια Προγραμματική  Επιθεώρηση.»(13) Αυτή η έκθεση περιέλαβε πληροφορίες από 12 οργανισμούς του ΟΗΕ και παρείχε μια περίληψη του έργου τους στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και σχετικές δράσεις για την υποστήριξη των  λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ (LGBT) και intersex κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Η έκθεση παραθέτει ως συνεργαζόμενους με τον  ΟΗΕ οργανισμούς τους : OHCHR, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women, ILO, UNESCO, WHO, the World Bank, και UNAIDS (The Joint UN Programme on HIV/AIDS).

Τελικά, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, μόνο μία εβδομάδα μετά την έγκριση της Ατζέντας του 2030 από τους επικεφαλής των κρατών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συμμετείχε σε μια  εκδήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα  την ένταξη των ΛΟΑΤ και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης. Η εκδήλωση, με τίτλο «Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», «Leaving No One Behindπροορίζονταν να συνδέσει τα φερόμενα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του στην πρωτοβουλία OHCHR- LGBT λέγοντας: « Η

κοινή δήλωση έδειξε ότι η υποστήριξη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και των intersex ατόμων δεν ήταν μόνο προσωπική, από την πλευρά του, αλλά θεσμική, που εκτείνεται σε όλο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.» Hina Jilani, ο πρώην ειδικός εμπειρογνώμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μίλησε επίσης στην εκδήλωση προς υποστήριξη της  ΛΟΑΤ κοινότητας.

(13) Βλ. Http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT_UN_SOGI_summary12Nov2014.pdf


5. "Ή άλλη κατάσταση" για να συμπεριληφθούν ο "Σεξουαλικός προσανατολισμός" και η "Ταυτότητα φύλου".


Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - «ή Άλλη κατάσταση»

Στόχος 10.2  Έως το 2030, ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία ή την οικονομική ή "άλλη κατάσταση".

Ο όρος «ή άλλο καθεστώς» στην Ατζέντα του 2030 υπήρξε εξαιρετικά προβληματικός, από τότε που η επιτροπή του ΟΗΕ που παρακολουθούσε  τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR),  εξέδωσε το Γενικό Σχόλιο # 20,  δηλώνοντας ότι η έκφραση «ή άλλο καθεστώς» στο τμήμα μη διακρίσεων αυτής της συνθήκης, τώρα περιλαμβάνει το  «σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου» - παρόλο που αυτή η ερμηνεία δεν συμφωνήθηκε ποτέ από τα κράτη μέλη όταν η συγκεκριμένη  συνθήκη ήταν σε  διαπραγμάτευση.

Στη συνέχεια, το γενικό σχόλιο # 4 σχετικά με την «Εφηβική υγεία και ανάπτυξη στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child, CRC) που εκδόθηκε από την Επιτροπή CRC, κάνει ένα παρόμοιο ισχυρισμό - ότι τα κράτη δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις βάσει των ακόλουθων κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του CRC: «φυλή, χρώμα, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλη γνώμη, εθνική, φυλετική ή κοινωνική προέλευση, περιουσία, αναπηρία, γέννηση ή άλλη κατάσταση.»  Στο σχόλιο επιτροπής CRC # 4, στη συνέχεια προστίθεται αυτή η εκτός αρμοδιότητάς της δήλωση, «Αυτές οι κατηγορίες καλύπτουν επίσης τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την κατάσταση της υγείας των εφήβων … » Και πάλι, η Επιτροπή CRC δημιούργησε αυτήν την ερμηνεία από τον αέρα, διότι η CRC δεν αναφέρει τίποτα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το "ή άλλη κατάσταση" εμφανίζεται σε δύο σημεία στην Ατζέντα του 2030 ως εξής:

 • Πρώτον, ο στόχος SDG 10.2 δηλώνει: «Μέχρι το 2030, ενδυναμώστε και προωθήστε την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, προέλευσης, θρησκείας ή οικονομικό ή άλλο καθεστώς.»
  Έτσι, εφόσον ο ορισμός του «ή άλλης κατάστασης» στα Σχόλια # 4 και # 20 χρησιμοποιείται για τον  10.2 SDG στόχο, είναι κατανοητό ότι απαιτείται η κοινωνική και πολιτική «ένταξη» των ομοφυλόφιλων , διαφυλικών, αμφιφυλόφιλων και άλλων φύλων και θα μπορούσε να ερμηνευτεί ώστε να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ή όλα τα 50+ φύλα που αναγνωρίζονται από το Facebook.
 • Δεύτερον, «ή άλλη κατάσταση» εμφανίζεται στην παράγραφο 19 όπου δηλώνει ότι είναι «στην ευθύνη όλων των κρατών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να σέβονται, να προστατεύουν και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους, χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνική ή κοινωνική προέλευση, περιουσία, συνθήκες γέννησης, αναπηρία ή άλλη κατάσταση[Διαβάστε: «Σεξουαλικός προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου» ως πιθανή ερμηνεία]
  Χρησιμοποιώντας τις ερμηνείες των σχολίων # 4 και # 20, αυτή η παράγραφος θα απαιτούσε από τα έθνη να επιδείξουν «σεβασμό, προστασία και προώθηση» των  δικαιωμάτων για τους ομοφυλόφιλους και διαφυλικούς (transgender) κλπ. Ενώ οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων πρέπει να γίνονται σεβαστά για τους ίδιους λόγους που πρέπει να προστατεύονται τα βασικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων, είναι πιθανό ότι η έκφραση «ή άλλο καθεστώς» στους SDGs τελικά θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των πιο αμφιλεγόμενων LGBT δικαιωμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο ομοφυλοφιλικός γάμος,  τα δικαιώματα υιοθεσίας και πολλά άλλα. Στην πράξη, η προώθηση των δικαιωμάτων που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό οδηγεί σχεδόν πάντα σε συγκρούσεις με το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας.


6. «Μειώστε τις ανισότητες» Εντός των χωρών.


Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - Μείωση των ανισοτήτων

Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών

Στόχος 10.3 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μείωση των ανισοτήτων στα αποτελέσματα, μέσω της εξάλειψης των νόμων, των πολιτικών και των πρακτικών που συντηρούν τις διακρίσεις, και προώθηση κατάλληλης νομοθεσίας, πολιτικών, και δράσεων με αυτούς τους στόχους.

Ατζέντα 2030 Παράγραφος 14: Η ανισότητα των φύλων παραμένει βασική πρόκληση

Ο στόχος 10 που καλεί τις κυβερνήσεις να «μειώσουν τις ανισότητες εντός των… χωρών» ανοίγει διάπλατα ανοιχτές τις πόρτες για ερμηνεία, δεδομένου ότι δεν παρέχει κανένα πλαίσιο για το είδος των «ανισοτήτων» που οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι θα μειώσουν. Ενώ πολλές κυβερνήσεις θεωρούν πιθανό ότι αυτή η γλώσσα αναφέρεται μόνο στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο στόχος 10 μπορεί επίσης να ερμηνευθεί πως υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να  μειώσουν  τις ανισότητες μεταξύ ετεροφυλόφιλων και ομοφυλοφίλων και μεταξύ transgender και «cisgenders» (όρος που αφορά κάποιον που δεν είναι διαφυλικός-(transgender).

Στη συνέχεια, ο στόχος 10.3 του SDG επιδιώκει να «μειώσει τις ανισότητες στα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της «εξάλειψης» νόμων, πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, και να προωθήσουν την κατάλληλη νομοθεσία.» Ωστόσο, ο στόχος 10.3 δεν προσδιορίζει τι είδους άνισα «αποτελέσματα»,  «ανισότητες» ή «διακρίσεις» ή «πρακτικές» πρέπει να εξαλειφθούν, αφήνοντας έτσι την πόρτα ανοιχτή ώστε αυτή η ρητορική να ερμηνευθεί ότι υφίσταται για να  υποχρεώσει τις κυβερνήσεις να αλλάξουν νόμους και πολιτικές που θεωρείται ότι αδικούν  ή δημιουργούν  άνισα «αποτελέσματα» για τα  ΛΟΑΤ άτομα Αυτή η αμφισημία ήταν πιθανότατα σκόπιμη.

Στην πράξη, μια έκθεση του UNDP που δημοσιεύθηκε το 2014 με τίτλο «Μπερδεμένος στη Μετάβαση: Transgender άνθρωποι, δικαιώματα και η HIV ευπάθεια στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού» έχει ήδη κάνει μια ανάλυση σχετικά με τον« αντίκτυπο των νομικών πλαισίων στην ανισότητα, την περιθωριοποίηση και την έκβαση της υγείας» που αφορούσε τα διαφυλικά άτομα στην Ασία.


7. Η Ατζέντα «Έγγραφα συμπερασμάτων»

Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - Έγγραφα συμπερασμάτων.

Στόχος 5.6 Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα όπως συμφωνήθηκαν στο Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη [ICPD] και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου  και σύμφωνα με τις οδηγίες που  τελικά προέκυψαν  από τα συνέδρια αναθεώρησής τους.

Κατά τη διάρκεια των SDG διαπραγματεύσεων, τα κράτη που προωθούν έντονα τα σεξουαλικά  δικαιώματα και τα δικαιώματα στην  άμβλωση αντιστάθηκαν σε οποιαδήποτε και σε όλες συνολικά τις προσπάθειες να κατονομασθούν τα ειδικά έγγραφα «συμπερασμάτων αναθεώρησης» στα οποία αναφέρεται ο στόχος 5.6. Αυτό συνέβη πιθανότατα επειδή σκοπεύουν αυτή η φράση να συμπεριλάβει τα αμφιλεγόμενα «έγγραφα αναθεωρημένων συμπερασμάτων» της ICPD και του Πεκίνου, όπως προέκυψαν από τοπικές διασκέψεις αναθεώρησης  και διασκέψεις μεμονωμένων οργανισμών του ΟΗΕ (και όχι από την ολομέλεια του ΟΗΕ)

Τέτοια είναι για παράδειγμα, τα ριζοσπαστικά  «έγγραφα συμπερασμάτων» από τις αναθεωρήσεις των ICPD που έκανε ο UNFPA, όπως και εκείνα από την  αναθεώρηση της ICPD για τα 20χρονά της από τη Παγκόσμια Νεανική Συνάντηση του Μπαλί, Bali Global Youth Forum. Αυτές οι κριτικές  οι οποίες μάλιστα βρίσκονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, καθώς και μερικές τοπικού χαρακτήρα αναθεωρήσεις, είναι γεμάτα από αναφορές που απαιτούν την άμβλωση, τη συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα δικαιώματα της πορνείας, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και άλλα.

Επιπλέον, το έγγραφο συμπερασμάτων της αναθεώρησης που έγινε εκ μέρους του UNFPA έχοντας τίτλο «ICPD πέρα από το 2014» περιέχει περισσότερες από 500 εξαιρετικά αμφιλεγόμενες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων 391 αναφορών σε θέματα  «σεξουαλικά», 25 αναφορές στο «σεξουαλικό προσανατολισμό», 6 αναφορές στη «πορνεία», 4 αναφορές στη «διαφυλικότητα (transgederism)», 18 αναφορές στην «συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», 44 αναφορές στα «σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα,» και 173 αναφορές στην «άμβλωση».

Το έγγραφο αναθεώρησης συμπερασμάτων του Bali Global Youth Forum, της Παγκόσμιας Νεανικής Συνάντησης του Μπαλί, (με στόχο την αναθεώρηση της ICPD), μια  συνάντησης νεολαίας που διοργάνωσε η UNFPA ζητεί τη νομιμοποίηση της πορνείας, του γάμου ατόμων του ιδίου φύλου, την άμβλωση, την κατάργηση των νόμων που προβλέπουν την  γονεϊκή συναίνεση, τη πρόσβαση των νέων στην άμβλωση και τη συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα ΛΟΑΤ δικαιώματα και ακόμη περισσότερα.

Δεδομένου ότι τα «έγγραφα συμπερασμάτων των συνεδρίων αναθεώρησης» τροποποιούν τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα» του στόχου 5, και δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά τα έγγραφα αναθεώρησης συμπερασμάτων προωθούν τα δικαιώματα τύπου ΛΟΑΤ και την άμβλωση, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία των «αναπαραγωγικών δικαιωμάτων»  προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση στην άμβλωση, τη πρόσβαση για τα ΛΟΑΤ άτομα στις  αναπαραγωγικές τεχνολογίες, ρυθμίσεις που αφορούν την παρένθετη μητρότητα ή την υιοθεσία παιδιών. Και πράγματι, ο όρος «αναπαραγωγικά δικαιώματα» από μόνος του έχει χρησιμοποιηθεί για την προώθηση αυτού του είδους δικαιωμάτων  για τα ΛΟΑΤ άτομα.

Για να κατανοήσουμε πώς το UNFPA ερμηνεύει τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα» στο πλαίσιο των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξουμε περισσότερο την έκθεση του UNFPA  με τίτλο «ICPD και Ανθρώπινα Δικαιώματα: 20 χρόνια προώθησης των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων». Αυτό το έγγραφο του UNFPA περιλαμβάνει 11 θετικές αναφορές στο «Σεξουαλικό προσανατολισμό», 6 αναφορές στη « διαφυλικότητα»,  5 αναφορές στη «ταυτότητα φύλου» ενώ έχει πολλαπλές αναφορές στην αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς και στην εφαρμογή δημόσιων  εκστρατειών για την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου - όλα αυτά υπό τη σημαία της προώθησης των δικαιωμάτων αναπαραγωγικής υγείας.                                                               

Το UNFPA απαριθμεί επίσης τους «περιοριστικούς για την άμβλωση νόμους» και την «παράνομη άμβλωση» ως εμπόδια για τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα.»  Επομένως, η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι το UNFPA θα χρησιμοποιήσει τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα» στο στόχο SDG 5.6 για να πιέσει τις χώρες να αλλάξουν τυχόν «περιοριστικούς» νόμους για  την άμβλωση. Έτσι, η ένταξη των «αναπαραγωγικών δικαιωμάτων» στο στόχο SDG 5.6 , είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για αμφιλεγόμενες νομικές και πολιτικές διαμάχες που σχετίζονται με την ανθρώπινη αναπαραγωγή.

Τέλος, η Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής ισχυρίζεται επίσης ότι ο όρος «αναπαραγωγικά δικαιώματα» περιλαμβάνει δικαιώματα για «υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για ομοφυλόφιλους, λεσβίες και άγαμα άτομα». Όμως αυτές οι ρυθμίσεις παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού να «γνωρίζει και να λαμβάνει φροντίδα από τους δικούς του γονείς» όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από τη στιγμή που τα παιδιά που υιοθετούνται από ζευγάρια του ίδιου φύλου συνήθως αποκόπτονται νόμιμα από τουλάχιστον έναν από τους βιολογικούς τους γονείς χωρίς να έχουν καμία επιλογή στο θέμα.

Β. Πώς η Ατζέντα Προωθεί την «Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»

Μια μεγάλη ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από ανεπτυγμένες χώρες, υποστηριζόμενη από οργανισμούς του ΟΗΕ και ΜΚΟ ακτιβιστών υπέρ των σεξουαλικών δικαιωμάτων, εξέδωσαν κοινή δήλωση (14) κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους SDG ζητώντας να θεσμοθετηθεί ιδιαίτερος εκπαιδευτικός στόχος για την «Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» (επίσης γνωστή ως CSE). Η  CSE είναι το κύριο εργαλείο τους για την ενσωμάτωση των LGBT δικαιωμάτων και του δικαιώματος της άμβλωσης στην κοινωνία. Όταν αυτή η ομάδα απέτυχε να ενσωματώσει τον στόχο της CSE, λόγω της μεγάλης αντίθεσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό δεν την έκανε καθόλου χαρούμενη.

Ωστόσο, είχαν ένα εφεδρικό σχέδιο. Ενώ δεν κατάφεραν να ενσωματώσουν τον  συγκεκριμένο στόχο για τη CSE, πέτυχαν να εισαχθούν ασαφείς και ελαστικοί όροι σε πολλούς από τους υπόλοιπους στόχους που διαπραγματεύτηκαν, που θα μπορούσαν αργότερα εύκολα να ερμηνευθούν ώστε να ζητήσουν τη CSE.

Λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικό με την «Συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση » και γιατί οι  ανεπτυγμένες χώρες και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ  ήταν  τόσο πολύ  κατηγορηματικοί να συμπεριληφθεί σε έναν στόχο των SDG; Επιπλέον, γιατί η CSE έχει γίνει ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους όρους στα Ηνωμένα Έθνη, με τις υπό ανάπτυξη χώρες να  αντιτίθενται έντονα και τις αναπτυγμένες χώρες και τις  υπηρεσίες του ΟΗΕ να συνεργάζονται όλοι μαζί για να την επιβάλλουν αναγκαστικά στα παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο; Πράγματι, η διαμάχη για την CSE στην επιτροπή του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη το 2015, εν μέρει, οδήγησε ώστε το έγγραφο συμπερασμάτων για αυτή η συνεδρία να απορριφθεί καθώς ο Αφρικανικός Όμιλος αρνήθηκε να δεχτεί την CSE, ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες επέμειναν ότι έπρεπε να περιληφθεί.

Καθ 'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους SDG, έγιναν  πολλές δηλώσεις που ισχυρίζονται ότι η CSE θα  απομακρύνει το κόσμο από  τη φτώχεια, θα προωθήσει την ισότητα των φύλων θα αποτρέψει την εφηβική εγκυμοσύνη,  τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, HIV/AIDS, τη βία ενάντια στις γυναίκες και πολλά ακόμη. Η CSE συχνά προωθείται ως πανάκεια για κάθε παγκόσμιο πρόβλημα, ενώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

(14) Βλέπε κοινή δήλωση της Ανοικτής Ομάδας Εργασίας για τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs), 13η σύνοδος, 14-18 Ιουλίου 2014 - Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη - Παραδόθηκε από την Αυτού Εξοχότητα, τον Πρέσβη Nozipho Mxakato-Diseko της Νοτίου Αφρικής εξ ονόματος της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βολιβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βραζιλίας, της Βουλγαρίας, του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Χιλής, Κολομβίας, Νησιά Κουκ, Κόστα Ρίκα, Κροατίας, Τσεχίας, Δανίας, Δομινικανής Δημοκρατίας, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ισραήλ, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Κιριμπάτι,

Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μεξικό, Μονακό, Μαυροβουνίου, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Παλάου, Παναμά, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σαμόα, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Νότιας Αφρικής, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Ταϊλάνδης, Ουκρανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ουρουγουάης, Βανουάτου  http://iglhrc.org/content/joint-statement-open-working-group-sustainable-development-goals-sdgs


1. CSE
Σχεδιασμένη για να κάνει τα Παιδιά Σεξουαλικά άτομα.

Η συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην υγεία και την αθωότητα των παιδιών. Αυτό συμβαίνει, επειδή, σε αντίθεση με την παραδοσιακή  σεξουαλική εκπαίδευση, η CSE χρησιμοποιεί εποπτικά υλικά για να προωθήσει την ανηθικότητα και τις σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στα παιδιά ως  υγιής και φυσιολογικές. Τα προγράμματα  CSE έχουν μια  σχεδόν εμμονική εστίαση στη διδασκαλία των παιδιών για το πώς να αποκτήσουν σεξουαλική ευχαρίστηση με διάφορους τρόπους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο αυνανισμός, το πρωκτικό και το στοματικό σεξ και το ομοφυλοφιλικό σεξ. Ο απώτερος στόχος της CSE είναι η αλλαγή των κανόνων της κοινωνίας στη  σεξουαλικότητα και τα φύλα, γι΄ αυτό η CSE

θα μπορούσε να ονομαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια εκπαίδευση στην «άμβλωση, την ανηθικότητα και τα LGBT δικαιώματα».

Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους CSE είναι η Planned Parenthood, ένας οργανισμός πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων ο οποίος επωφελείται από τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών με την πώληση προφυλακτικών, αντισύλληψης, υπηρεσιών σεξουαλικής συμβουλευτικής, αμβλώσεων, επικερδών υπηρεσιών για τον HIV / AIDS, εξετάσεις, θεραπείες και φροντίδα. Οι δικηγόροι της Planned Parenthood ήταν σε δράση, προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι η CSE θα γινόταν αυτοτελής στόχος των  SDG. (Βλέπε ComprensiveSexualityEducation.org για εκτεταμένη τεκμηρίωση σχετικά με τα εξαιρετικά ακατάλληλα προγράμματα CSE που υποστηρίζει ο ΟΗΕ και που μετατρέπουν τα παιδιά σε σεξουαλικά όντα).

Τα «Πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη» προκάλεσαν σημαντική εξέγερση από γονείς στην Πολωνία όταν έμαθαν για το «γλαφυρό» περιεχόμενό τους. Τα πρότυπα του ΠΟΥ προτείνουν να διδάσκονται τα παιδιά από νεογέννητα έως 4 ετών σχετικά με τον αυνανισμό, ηλικίας 4-6 ετών για τους «διαφορετικούς κανόνες σχετικά με τη σεξουαλικότητα», ηλικίας 6-9 ετών για τις «διαφορετικές μεθόδους αντισύλληψης» και «την αγάπη απέναντι σε άτομα του ίδιου φύλου», ηλικίας 9-12 ετών για την «ικανοποίηση, τον αυνανισμό και τον οργασμό» και « τα σεξουαλικά δικαιώματα όπως ορίζονται από την International Planned Parenthood», ηλικίας 12-15 ετών σχετικά με τον «σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου», ενώ τα ηλικίας 15 ετών και πάνω πρέπει να διδαχθούν για να αποκτήσουν «μια κριτική ματιά απέναντι διαφορετικών πολιτισμικών / θρησκευτικών κανόνων», και επιπρόσθετα να αποδεχθούν και να πανηγυρίσουν τις «σεξουαλικές διαφορές».

Αυτό είναι το είδος της εκπαίδευσης που πολλές από τις ανεπτυγμένες χώρες προσπάθησαν να προωθήσουν απευθείας μέσα από τους στόχους των SDG, αλλά κατάφεραν την εισαγάγουν μόνο έμμεσα.


2. Η εκπαίδευση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία περιλαμβάνει τη
CSE.

Στόχοι  Βιώσιμης Ανάπτυξης - Σεξουαλική και Αναπαραγωγική υγεία

Στόχος 3.7 Έως το 2030, εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του οικογενειακού προγραμματισμού, της πληροφόρησης και  της εκπαίδευσης, και ενσωμάτωση της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και προγράμματα.

Ο στόχος SDG 3.7 απαιτεί «υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένoυ του  οικογενειακού προγραμματισμού, της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης». Εάν αντιστρέψετε τη σειρά αυτής της διατύπωσης, μπορείτε εύκολα να δείτε ότι ο στόχος 3.7 απαιτεί «πληροφόρηση και εκπαίδευση» για τον «οικογενειακό προγραμματισμό» και τη «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία », όπως ακριβώς υποστηρίζουν τα προγράμματα της CSE.

Στη πράξη, αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτός ο στόχος μπορεί να ερμηνευθεί ως πρόσκληση για CSE, μπορούν να βρεθούν στα αποτελέσματα μιας έρευνας που διενεργήθηκε από το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία.(15) Υπό τον τίτλο της  «Εκπαίδευσης στη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία» ένας εκ των συντελεστών ζήτησε «να γίνει η συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υποχρεωτικό μέρος των προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (51,3%) ως οι πιο σημαντικές δράσεις  για την εξασφάλιση αποτελεσματικής εκπαίδευσης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία  της νεολαίας.»

Και είναι σαφές ότι το σχέδιο είναι να εισάγουν τα αμφιλεγόμενα προγράμματα CSE στα παιδιά χωρίς τη γνώση ή τη  συγκατάθεση των γονέων τους. Στην πραγματικότητα, ένα Γενικό Σχόλιο που εκδόθηκε από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (16) προβάλλει τους ακόλουθους ψευδείς ισχυρισμούς που παραβιάζουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της συνθήκης  που  προστατεύει τα γονεϊκά δικαιώματα:

«Υπό το φως των άρθρων 3, 17 και 24 της Σύμβασης (της CRC), τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να παράσχουν στους εφήβους πρόσβαση στη πληροφόρηση για ζητήματα  σεξουαλικότητας και αναπαραγωγής...Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες ανεξάρτητα από την κατάσταση γάμου και τη προϋπάρχουσα  συγκατάθεση από τους γονείς ή κηδεμόνες. (παρ. 24)

Με άλλα λόγια, η Επιτροπή CRC ισχυρίζεται  λανθασμένα ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη  «πληροφόρηση για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας», (διαβάστε: CSE) χωρίς την γονεϊκή  γνώση ή συγκατάθεση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η έκθεση του 2015 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία ή πεποιθήσεις που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (17). Επικαλούμενος τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού (CRC), (18)  ο εισηγητής δηλώνει:

«Το δικαίωμα στην εκπαίδευση ενέχει το στοιχείο της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία με τη χρήση «συνεπειών» μπορεί επίσης να επιβληθεί ενάντια στη θέληση των γονέων ή των κηδεμόνων.» Και αυτός συνεχίζει, «Όσον αφορά τους εφήβους, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού,(Η επιτροπή του ΟΗΕ που παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την CRC) τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να παράσχουν στα παιδιά πρόσβαση σε πληροφορίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός και η αντισύλληψη, οι κίνδυνοι της πρόωρης εγκυμοσύνης, η πρόληψη του HIV / AIDS και η  πρόληψη και θεραπεία των  σεξουαλικά μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ).»  Στη συνέχεια προσθέτει, «Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επιμένει ότι οι έφηβοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν….. οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους δίνουν συγκατάθεση.»

Τίποτα στο CRC δεν υποδηλώνει ότι οι έφηβοι έχουν δικαίωμα σε τέτοιες πληροφορίες.

(15) Δείτε http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ReportonSWAPsurvey.pdf

(16) Γενικό σχόλιο # 4 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (CRC) σχετικά με την « Εφηβική υγεία και ανάπτυξη στα πλαίσια της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

(17) Εξάλειψη όλων των μορφών θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, (A / 70/286).

(18) CRC, άρθρο 28, παράγραφος 1 στοιχείο (α).


2. Ο Εκπαιδευτικός στόχος «χωρίς αποκλεισμούς» προωθεί τη
CSE.


Στόχοι Αειφόρου ανάπτυξης - Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος 4. Εξασφαλίστε ισότιμη και ποιοτική  εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, και προωθείστε ευκαιρίες  δια βίου μάθησης για όλους.

4.α Δημιουργήστε και αναβαθμίστε τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις ώστε να είναι ευαισθητοποιημένες απέναντι στα παιδιά, την αναπηρία και το φύλο και προσφέρετε ασφαλή, μη βίαια, συμπεριληπτικά και αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους
 

Είναι εύκολο να δούμε πώς ο στόχος 4 που απαιτεί «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς» για όλους, και ο στόχος 4.α που απαιτεί μαθησιακά περιβάλλοντα «χωρίς αποκλεισμούς» στα σχολεία, μπορούν να ερμηνευτούν ως εντολές για ΛΟΑΤ-συμπεριληπτική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό της Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης.

Στην πραγματικότητα, λίγο μετά την υιοθέτηση της ατζέντας του 2030 από όλους τους αρχηγούς των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η πολιτεία της Καλιφόρνιας ενέκρινε νομοσχέδιο που υποχρεώνει τη σεξουαλική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τα  LGBTQ ζητήματα. Σύμφωνα με την εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο νέος νόμος ορίζει ότι όλα τα δημόσια σχολεία θα παράσχουν «ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την πρόληψη του HIV » για όλους τους μαθητές των βαθμίδων από 7 έως 12.

Όσον αφορά αυτήν τη νέα νομοθεσία, ο κρατικός επιθεωρητής της Καλιφόρνιας για την δημόσια εκπαίδευση, Tom Torlakson είπε, «Αναγνωρίζοντας θετικά ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς και διδάσκοντας τους μαθητές σχετικά με την ταυτότητα φύλου, οι LGBTQ νέοι θα είναι ασφαλέστεροι στο σχολείο.»

Ένα δεύτερο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο όρος «χωρίς αποκλεισμούς» χρησιμοποιείται για ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από τον οδηγό σπουδών από ένα project της Μινεσότα  με τίτλο «Birds and Bees» με τίτλο «Οδηγός εκπαιδευτικού για την αναπαραγωγική υγεία» , ο οποίος δηλώνει:

«Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς όταν συζητάτε για την αποχή. Πολλή προγράμματα αποχής… ορίζουν το σεξ ως πέο-κολπικό. Αυτοί οι ορισμοί αποκλείουν τη νεολαία GLBTQ και ενισχύουν τα στερεότυπα σχετικά με το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση γλώσσας και ορισμών που ισχύουν για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό…ορίζοντας το σεξ ως στοματικό, πρωκτικό και κολπικό και όχι μόνο κολπικό… θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός σεβάσμιου και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος στην τάξη. » (19)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 4 των SDG  απαιτεί « εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς» , είναι εύκολο να δούμε πώς ο  στόχος SDG  4.7 που απαιτεί εκπαίδευση σχετικά με τα «ανθρώπινα δικαιώματα», «την ισότητα των φύλων» και «πολιτιστική ποικιλομορφία», και στόχος SDG 4.α που απαιτεί  εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που να είναι «ευαίσθητες απέναντι στο φύλο» και «συμπεριληπτικές» θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μία πρόσκληση για τη CSE , ειδικά από τη στιγμή τα περισσότερα προγράμματα CSE επικεντρώνονται σε αυτές τις έννοιες.

(19) «The Birds & Bees Project», Οδηγός για τον Εκπαιδευτή σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία», 2006, σελ. 28.


3. Οργανισμοί του ΟΗΕ χρησιμοποιούν δείκτες με στόχο να προωθήσουν τη
CSE

Σε μια διεπιστημονική έκθεση του ΟΗΕ με τίτλο, «Ο Ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στην καταπολέμηση των Διακρίσεων και της Βίας κατά ατόμων λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου», αναφέρεται πως το UNFPA δήλωσε πως το UNFPA  «προωθεί την εφαρμογή των Οδηγιών της ΟΥΝΕΣΚΟ για την συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση».

Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση της  UNESCO θέτουν αμφισβητούμενα ζητήματα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

 • «Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί από εμάς να αποδεχόμαστε τα άτομα διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτότητας φύλου » (Τόμος II σελ. 17)
 • «Πολλά αγόρια και κορίτσια αρχίζουν να αυνανίζονται κατά την εφηβεία ή μερικές φορές και νωρίτερα (Τόμος II σελ. 26)
 • «Ο αυνανισμός δεν προκαλεί σωματική ή συναισθηματική βλάβη» (Τόμος II σελ. 26)

Οι οδηγίες σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης της UNESCO παραπέμπουν επίσης τους αναγνώστες στο «Πρόγραμμα Ικανοποίησης»,  το λεγόμενο «The Pleasure Project» που περιλαμβάνει την «Παγκόσμια χαρτογράφηση της ευχαρίστησης: Κατάλογος οργανώσεων, προγραμμάτων, μέσων και ατόμων που άτομα που κάνουν πιο ερωτικό το ασφαλές σεξ.» (20) Αυτή η ιστοσελίδα περιγράφει δραστηριότητες για να «σπάσουν οι  αναστολές

… σχετικά με το σεξ, τη σεξουαλικότητα και την ευχαρίστηση » και περιγράφει μια ομαδική δραστηριότητα για να μάθει κάποιος να χειρίζεται το λεξιλόγιο αναφορικά με  την περιγραφή «σεξουαλικών πράξεων, σεξουαλικών οργάνων και ευχαρίστησης».

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ανησυχητικό το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του ΟΗΕ έχουν ήδη προτείνει αρκετούς δείκτες για τον υπολογισμό του αριθμού των παιδιών που λαμβάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, (βλ. παρακάτω) υπό τους εκπαιδευτικούς στόχους του 4 SDG, παρόλο που οι SDG δεν λένε απολύτως τίποτα για σεξ, σεξουαλικότητα ή σεξουαλική εκπαίδευση. Είναι πιθανό πως αυτοί οι οργανισμοί του ΟΗΕ θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν για να ισχυρισθούν ότι δεν λαμβάνουν αρκετά παιδιά CSE εκπαίδευση, και να πιέζουν τις κυβερνήσεις να παρέχουν τη CSE σε περισσότερα παιδιά. Ένα πολύ έξυπνο σχέδιο.

Είναι σαφές ότι το UNFPA θα ερμηνεύσει τον στόχο SDG 5.6 σχετικά με τη «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα » ώστε να συμπεριλάβει την CSE. Και αυτό συμβαίνει επειδή η έκθεση του 2014, «ICPD και Ανθρώπινα Δικαιώματα: 20 χρόνια προαγωγής των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων» αποκαλύπτει τα σχέδιά τους να :

 • Καταργηθούν τα «εμπόδια στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπως η γονεϊκή συγκατάθεση». (Αυτό είναι αυτούσιο απόσπασμα από την έκθεσή τους.)
 • Καταργηθούν τα «εμπόδια πρόσβασης σε ασφαλείς υπηρεσίες άμβλωσης, όπως η απαίτηση εξουσιοδότησης τρίτων μερών » (διαβάστε: γονεϊκή συγκατάθεση για άμβλωση)
 • Αφαιρεθούν τα «εμπόδια (διαβάστε: γονεϊκή συγκατάθεση για τους εφήβους) στην πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας » και
 • Καταργηθούν «νόμοι που αρνούνται την ικανότητα λήψης αποφάσεων από τους εφήβους ή απαιτούν από αυτούς να λάβουν τη γονική συγκατάθεση.»

Αυτή η επίθεση στα γονεϊκά δικαιώματα και στην υγεία και την αθωότητα των παιδιών είναι άνευ προηγουμένου. Πολλαπλές συνθήκες του ΟΗΕ και έγγραφα συναίνεσης απαιτούν σεβασμό των δικαιωμάτων, των ευθυνών και των καθηκόντων των γονέων. (21) Για παράδειγμα, η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναγνωρίζει πως «Οι γονείς έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να επιλέξουν το είδος της εκπαίδευσης που θα δοθεί στα παιδιά τους», (22)

και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά και Πολιτειακά Δικαιώματα απαιτεί «σεβασμό στην ελευθερία των γονέων… να διασφαλίζουν τη θρησκευτική και ηθική εκπαίδευση των παιδιών τους σε συμφωνία με τις δικές τους πεποιθήσεις.» (23)

Επομένως, οποιοιδήποτε στόχοι ή προτάσεις που προωθούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ή υπηρεσίες ή σεξουαλική εκπαίδευση για τα παιδιά, που εφαρμόζονται χωρίς να υπάρχει γνώση ή συγκατάθεση των γονέων τους, παραβιάζει τα παγκόσμια δικαιώματα των γονέων να κατευθύνουν την εκπαίδευση των δικών τους παιδιών.

(20) Διαθέσιμο στο     https://thepleasureproject.org/pleasuremap/ 

(21) CRC (1990), άρθρα 5, 14-2 · ICPD (1994) 7.45; ICPD +5 (1999) 73 (ε); ICESCR (1976), Άρθρο 13-3, 18-4.

(22) Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άρθρο 26 παράγραφος 3.

(23)  ICCPR (1976), άρθρο 18-4.


Το
OHCHR προωθεί την CSE.

Ένα έγγραφο που εκδόθηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR ) για  τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των εφήβων , δήλωσε ότι «Απαιτήσεις συγκατάθεσης τρίτων για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι αντίθετες με τα ανθρώπινα δικαιώματα.» (24) Ποιοι είναι οι «τρίτοι»; Ποιων η  «συγκατάθεση» δεν πρέπει να απαιτείται για «ορισμένες υπηρεσίες;» Και ποιες είναι αυτές οι «συγκεκριμένες υπηρεσίες» που ενδέχεται να απαιτούν συγκατάθεση;

Το έγγραφο του OHCHR ισχυρίζεται επίσης ότι «τα κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι έφηβοι δεν  στερούνται τη  πληροφόρηση, τα αγαθά  και τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως είναι τα αντισυλληπτικά και ο οικογενειακός προγραμματισμό, λόγω των αντιρρήσεων συνείδησης των παρόχων υγείας.»

Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν μας δίνει σαφή ιδέα για το τι είδους πληροφορίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας θα παρέχονται και προφανώς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε. Αυτό είναι σκόπιμο. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δηλώνει επίσης: «Απαιτήσεις συναίνεσης από τρίτα μέρη (διαβάστε: γονείς) για  πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες είναι αντίθετες με τα ανθρώπινα δικαιώματα.»

Αυτές οι δηλώσεις στοχεύουν στην εξάλειψη της γονεϊκής συγκατάθεσης για αμφιλεγόμενες υπηρεσίες, όπως η άμβλωση, η σεξουαλική εκπαίδευση ή η σεξουαλική συμβουλευτική.

(24) Δείτε http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Adolescents_WEB.pdf


Οι προτεινόμενοι Δείκτες  από το
UNFPA προωθούν την  CSE.

Οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί δείκτες συμμόρφωσης  με τους SDG προτάθηκαν από την UNFPA και την UNESCO: (25)

 • Το UNFPA χρησιμοποίησε τον δείκτη 4.7.1 για τη μέτρηση του «ποσοστού των σχολείων που παρείχαν εκπαιδευτικές δεξιότητες ζωής για τον HIV και τη σεξουαλικότητα». Αυτό δείχνει ότι το UNFPA σχεδιάζει να ερμηνεύσει την εκπαίδευση για τα « ανθρώπινα δικαιώματα», «την ισότητα των φύλων» και την «πολιτιστική ποικιλομορφία» στο στόχο SDG 4.7 ώστε να  εννοούν  «εκπαίδευση σεξουαλικότητας». Και πάλι, τα περισσότερα προγράμματα CSE ισχυρίζονται ότι έχουν δρομολογήσει όλα αυτά τα ζητήματα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι όροι τοποθετήθηκαν στρατηγικά στον στόχο SDG 4.7 και κατά προτεραιότητα. Προκαλεί ανησυχία πως ο UNFPA δηλώνει ότι ο δείκτης εκπαίδευσης για τη σεξουαλικότητα 4.7.1  που πρότεινε,  βρίσκεται ήδη σε «δοκιμαστική φάση με τις υποδομές στις θέσεις τους».
 • Ο στόχος SDG 4.a στοχεύει στην «Δημιουργία και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι φιλικές προς τα παιδιά, την αναπηρία και ευαίσθητες ως προς στο φύλο (26) … και να παρέχουν ασφαλή, μη βίαια, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους». Ο προτεινόμενος από τον UNFPA δείκτης για τον προσδιορισμό της προόδου σε αυτόν τον στόχο θα μετρήσει το «Ποσοστό επί τοις εκατό των μαθητών που βιώνουν εκφοβισμό, σωματική τιμωρία, παρενόχληση, βία, σεξουαλικές διακρίσεις και κακοποίηση.» Τα περισσότερα προγράμματα CSE καταγράφουν τις σεξουαλικές διακρίσεις.
 • Η UNFPA πρότεινε επίσης ως δείκτη για τη μέτρηση της συμμόρφωσης με τον στόχο SDG 4.7, τον υπολογισμό του αριθμού των «χωρών που εφαρμόζουν το πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.» Ανησυχεί το γεγονός ότι η οδηγία 9 του εκπαιδευτικού προγράμματος του OHCHR για τα «ανθρώπινα δικαιώματα» δηλώνει ότι οι «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος», θα υιοθετήσουν τον σεβασμό και την εκτίμηση της διαφορετικότητας και θα δείξουν αντίθεση στις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, ταυτότητας φύλου,… ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή και σε άλλες βάσεις.»
  Επίσης, o UNFPA δήλωσε ότι ο προτεινόμενος δείκτης αξιολόγησης της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε συνέπεια με το δείκτη 29 του «Πλαισίου Δράσης της Εκπαιδευτικής ατζέντας μετά το 2015». Ο οργανισμός εν συνεχεία παραπέμπει σε μια εκτίμηση της «Διεθνούς Εκπαιδευτικής μελέτης των πολιτών  και της ιθαγένειας, International Civic and Citizenship Education Study » (ICCS) (27) που περιλαμβάνει τις ακόλουθες αμφιλεγόμενες ερωτήσεις:
 • «Στο σχολείο σας, πόσο έχουν συζητηθεί τα ακόλουθα θέματα;»
  «Ενσωμάτωση ατόμων με διαφορετικές σεξουαλικές τάσεις και προσανατολισμούς στη κοινότητα»
  «Διακρίσεις εις βάρος ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό»
 • «Πόσο θα θέλατε ή δεν θα θέλατε να έχετε γείτονες που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες; Ομοφυλόφιλοι ή λεσβίες»

Η έρευνα του ICCS ρωτά επίσης τους μαθητές εάν: «Συμφωνούν απόλυτα, Συμφωνούν, Διαφωνούν,  Διαφωνούν έντονα» με τις ακόλουθες δηλώσεις:

 • «Άτομα του ίδιου φύλου δικαιούνται να παντρευτούν»
 • «Η ηθική υποφέρει λόγω της ομοφυλοφιλίας»
 • «Άτομα του ίδιου φύλου αξίζουν τα ίδια δικαιώματα»
 • «Άτομα του ίδιου φύλου που δεν γίνονται δεκτά [SIC] στο σχολείο»
 • «Η ομοφυλοφιλία ως ψυχική ασθένεια»

Αυτά τα είδη ερευνών θα θέσουν τα θεμέλια για να απαιτήσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης απέναντι στα LGBT θέματα (δηλαδή, CSE προγράμματα), τα οποία μερικές φορές εντάσσονται στα πλαίσια προγραμμάτων καταπολέμησης του εκφοβισμού ή αποδοχής της διαφορετικότητας στα σχολεία. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση για ένταξη τέτοιων ειδών προγραμμάτων σε πολλά σχολικά προγράμματα στη Δύση. Έτσι, οι προτεινόμενοι από τον οργανισμό του ΟΗΕ δείκτες που σχετίζονται με τον στόχο SDG 4.7, μαζί με τις έρευνες και τις ερωτήσεις που ζητούν από τα παιδιά να δηλώσουν τις αξίες και τις στάσεις τους ή τις απόψεις τους σχετικά με τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της  ανθρώπινης σεξουαλικότητας, έρχονται σε αντίθεση με τον καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ που δηλώνει σαφώς ότι ο ΟΗΕ δεν πρέπει παρεμβαίνει σε εσωτερικές υποθέσεις. Τέτοιες έρευνες παρεμποδίζουν επίσης σαφώς το καθιερωμένο δικαίωμα των γονέων να κατευθύνουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και παρεμβαίνουν σε θέματα που πρέπει να αφεθούν στους γονείς και τα κράτη, -  και εννοούμε τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών.

(25) Άλλοι αποκαλυπτικοί δείκτες στα πλαίσιο του Στόχου 4.7 που προτείνουν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ στη διεύθυνση:

http://unstats.un.org/sdgs/2015/06/16/detailed-inputs/

(26) Εγκαταστάσεις «ευαίσθητες στο φύλο», πιθανότατα υπονοούνται οι  ειδικές ή ουδέτερες ως προς το φύλο τουαλέτες  για άτομα transgender που αναγνωρίζουν ως φύλο τους το αντίθετο από εκείνο της γέννησής τους, και αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να αναφέρονται σε τέτοιες τουαλέτες.

(27) Βλ. Http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_Technical_Report.pdf

Γ. Οι στόχοι της «αναπαραγωγικής υγείας» και τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα» προάγουν την άμβλωση.

Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - Αναπαραγωγική υγεία και αναπαραγωγικά δικαιώματα

Στόχος 3.7 - Έως το 2030, εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης της αναπαραγωγικής

υγείας μέσα στις εθνικές στρατηγικές και προγράμματα

Στόχος 5.6 - Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα όπως συμφωνήθηκαν σε εναρμόνιση με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη [ICPD] και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και  τα έγγραφα συμπερασμάτων των διασκέψεων αναθεώρησης.

Οι όροι «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» (Sexual and Reproductive Health, SRH) και «αναπαραγωγικά δικαιώματα» (Reproductive Rights, RR) συχνά ερμηνεύονται  ότι περιλαμβάνουν την άμβλωση. Για παράδειγμα, η Χίλαρι Κλίντον σε μία καταγεγραμμένη ακρόαση ενώπιον του Κογκρέσου των  ΗΠΑ, δήλωσε πως οι ΗΠΑ καθορίζουν την «αναπαραγωγική υγεία» ώστε να περιλαμβάνει την άμβλωση.

Το Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα, μια από τις πιο ενεργές ΜΚΟ για το δικαίωμα στην άμβλωση, ερμηνεύει τα «Αναπαραγωγικά δικαιώματα» ώστε να περιληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση και υποστηρίζει αυτή την ερμηνεία στα δικαστήρια και μπροστά στα νομοθετικά σώματα παγκοσμίως. Επίσης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα» είναι και μια σημαία υπό την οποία τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια διεκδικούν το δικαίωμα στη παρένθετη μητρότητα  ή και το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά.

Οι UN Women (Γυναίκες του ΟΗΕ) πρότειναν δείκτες που θα μπορούσαν να εκτιμήσουν:

 • « Το ποσοστό (%) χωρών με νόμους και κανονισμούς που εγγυώνται όλες οι γυναίκες και οι έφηβοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (SRH), (διαβάστε: άμβλωση και αντισύλληψη), στη πληροφόρηση και την εκπαίδευση » (διαβάστε: συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση)
 • «Το ποσοστό (%) των χωρών με νόμους και κανονισμούς που εγγυώνται ότι όλες οι γυναίκες και οι έφηβοι θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, πληροφόρηση και εκπαίδευση» [διαβάστε: άμβλωση και CSE]
  Οι Γυναίκες του ΟΗΕ πρότειναν επίσης ώστε τα νομικά / κανονιστικά πλαίσια που καλύπτονται από αυτόν τον δείκτη να περιλαμβάνουν "νόμους και κανονισμούς που εγγυώνται ρητά" :
 • «Πρόσβαση σε υπηρεσίες SRH χωρίς εξουσιοδότηση τρίτου μέρους (από σύζυγο, κηδεμόνα, γονέα ή άλλους)»
  [ΣΧΟΛΙΟ: Αυτός ο δείκτης αναφέρει στην πραγματικότητα  τον «σύζυγο, κηδεμόνα, γονείς ή άλλους» ως άτομα των οποίων δεν πρέπει να ζητείται η γνώμη όταν οι κυβερνήσεις παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες SRH. Γνωρίζοντας ότι οι SRH υπηρεσίες περιλαμβάνουν αντισύλληψη, σεξουαλική συμβουλευτική και έκτρωση και ότι αυτός ο δείκτης δεν αποκλείει τα παιδιά, εάν εφαρμοστεί θα παραβιάζει σαφώς τα γονεϊκά δικαιώματα.]
 • «Πρόσβαση σε υπηρεσίες SRH χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση.[διαβάστε: άμβλωση και αντισύλληψη για ανηλίκους]
 • «Πρόσβαση από εφήβους σε πληροφορίες και εκπαίδευση SRH . [διαβάστε: συμπεριληπτικά προγράμματα σεξουαλικότητας]

Επίσης αποκαλυπτικός είναι ένας προτεινόμενος δείκτης για το στόχο SDG 5.6.1, ο οποίος μετρά το «Ποσοστό των γυναικών  και των κοριτσιών που λαμβάνουν αποφάσεις για τη δική τους σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα ανά ηλικία, τοποθεσία, εισόδημα, αναπηρία και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη κάθε μία χώρα». Αυτός ο δείκτης προορίζεται να προωθήσει τα δικαιώματα των «κοριτσιών» για πρόσβαση στην αντισύλληψη και την άμβλωση χωρίς τη γονεϊκή συγκατάθεση.

Το UNFPA πρότεινε επίσης έναν δείκτη για τη μέτρηση του «ποσοστού των γυναικών (ηλικίας 15-49 ετών) που παίρνουν από μόνες τους τις σεξουαλικές και αναπαραγωγικές αποφάσεις.»

Καταρχήν, αυτός ο δείκτης αποδέχεται σιωπηρά την ιδέα ότι τα παιδιά ηλικίας ακόμη και 15 ετών πρέπει να έχουν σεξουαλική ελευθερία και δικαίωμα στην άμβλωση ή πρέπει να είναι σε θέση να «λαμβάνουν τις δικές τους» «σεξουαλικές» «αποφάσεις» και «αναπαραγωγικές αποφάσεις» χωρίς τη γονεϊκή συγκατάθεση.

Δεύτερον, για να μετρηθεί αυτό, το UNFPA πρότεινε να ρωτηθούν τα κορίτσια ηλικίας ακόμη και 15 ετών εάν τους επιτρέπεται να λαμβάνουν τις δικές  τους « αποφάσεις σχετικά με τη χρήση ή όχι αντισύλληψης» ή τις αποφάσεις σχετικά με την «πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη» (διαβάστε: άμβλωση).

Για όλους αυτούς τους λόγους, ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις για  τη « σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» και τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα », σημειώνοντας ότι αυτοί οι όροι δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα της άμβλωσης. Αλλά όπως αποδεικνύουν στοιχεία, αυτοί οι όροι προορίζονται ώστε να περιλάβουν πολύ περισσότερα από την απλή άμβλωση.


ΙΙΙ. Εθνική κυριαρχία και εθνικοί νόμοι


Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης - Εθνική κυριαρχία και εθνικοί νόμοι

Στόχος 17.15 Σεβασμός στους πολιτικούς χώρους και την ηγεσία κάθε χώρας για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας και την βιώσιμη ανάπτυξη»


Πολλαπλές διατάξεις κατοχυρώνουν τους εθνικούς νόμους

Με θετική διάθεση, και επιπρόσθετα στον στόχο SDG 17.15, που ζητά τον σεβασμό στη «πολιτική κάθε χώρας και την ηγεσία της,  για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, «η ατζέντα του ΟΗΕ του 2030 έχει πολλές άλλες αναφορές που υποστηρίζουν τις εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες ως εξής:

 • Η παράγραφος 38 επιβεβαιώνει «την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησία των κρατών»,
 • Η παράγραφος 40 αναγνωρίζει «ότι κάθε χώρα έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη δική της οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»,
 • Η παράγραφος 46 τονίζει «τη σημασία της ενίσχυσης της εθνικής κυριαρχίας και της ηγεσίας σε επίπεδο χώρας».
 • Η παράγραφος 47 ορίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη «για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση αυτής της ατζέντας σε σχέση με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της για τα επόμενα 15 χρόνια», και τονίζει «τη σημασία της εθνικής κυριαρχίας και ηγεσίας».
 • Η παράγραφος 55 καθορίζει ότι «Οι στόχοι ορίζονται ως εμπνευσμένοι και παγκόσμιοι, με κάθε μία κυβέρνηση να θέτει τους δικούς της εθνικούς στόχους, καθοδηγούμενους από την παγκόσμια φιλοδοξία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες. Κάθε κυβέρνηση θα αποφασίσει επίσης το τρόπο που αυτοί οι φιλόδοξοι και παγκόσμιοι στόχοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στις διαδικασίες του εθνικού σχεδιασμού.»
 • Η παράγραφος 74 (α) επιβεβαιώνει τον «εθελοντικό χαρακτήρα των διαδικασιών παρακολούθησης και αναθεώρησης» οι οποίες θα πρέπει να είναι «καθοδηγούμενες από την χώρα» και να σέβονται τον «πολιτικό χώρο κάθε έθνους και τις προτεραιότητες» αναγνωρίζοντας ότι « η εθνική κυριαρχία είναι το κλειδί για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης».

Υπάρχουν πολλές περισσότερες τέτοιες ενθαρρυντικές αναφορές που μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν από  τα Κράτη Μέλη για να προστατεύσουν τους πολίτες τους από τις αντι-οικογενειακές ερμηνείες και εφαρμογές των SDGs στόχων, δεικτών και επιδιώξεων. (28) Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ισχυροί παράγοντες με δυνατές ατζέντες έχουν αγνοήσει τέτοιες προστατευτικές διατάξεις για την εθνική κυριαρχία σε άλλα έγγραφα του ΟΗΕ, ισχυριζόμενοι ότι οι αμφιλεγόμενες ατζέντες που προωθούν υπό τη σημαία των υποτιθέμενων «διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», υπερισχύουν όλων των άλλων δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε επίσης από μερικούς από τους δείκτες που έχουν προταθεί, ότι ορισμένοι οργανισμοί και χώρες του ΟΗΕ, ήδη σχεδιάζουν να αγνοήσουν τις θρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες και τα γονεϊκά δικαιώματα των χωρών μέσω  παρεμβατικών  ερευνών και διαδικασιών μέτρησης που θα διευκολύνουν τις αμφιλεγόμενες ατζέντες.

(28) Ατζέντα 2030, παρ. 3 (διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και ικανότητας), 5 (σεβασμός των εθνικών πολιτικών και προτεραιοτήτων), 21 (διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες), 55 (εθνικές πραγματικότητες, ικανότητες και προτεραιότητες),  59 (εθνικές συνθήκες και

προτεραιότητες),  5.4 (και η οικογένεια όπως θεωρείται κατάλληλη από τη χώρα), 5.α (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία), 8.1 (σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες), 9.1 (σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες), 10.β (εθνικά σχέδια και προγράμματα), 12.7 (εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες), 12.γ (εθνικές συνθήκες) 16.10 (σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία), 17.18 (σχετικό σε εθνικό πλαίσιο), 74.α (σεβασμός του πολιτικού χώρου και των προτεραιοτήτων), 74.f (εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες), 79 (περιστάσεις, πολιτικές και προτεραιότητες)


Η Οικογένεια και η Ατζέντα Ανάπτυξης του 2030

Ο βασικός ρόλος της οικογένειας

Υπάρχουν καλά και άσχημα νέα σχετικά με την ένταξη της «οικογένειας» στην ατζέντα του 2030. Από την αρνητική πλευρά, οι άμεσες αναφορές στην προστασία της «οικογένειας» ή ο βασικός ρόλος της οικογένειας στην εφαρμογή των SDGs απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των SDG.

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 2015 (i) εκφράζει την ανησυχία του «διότι η συμβολή της οικογένειας στην κοινωνία και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, εξακολουθούν να παραβλέπονται και να υποβαθμίζονται σε μεγάλο βαθμό», και (ii) καλεί τα κράτη μέλη «να λάβουν υπόψη το ρόλο της οικογένειας, ως παράγοντα που συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, και την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικογενειακής πολιτικής, στις συνεχείς προσπάθειές τους για επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, των Αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, και τους μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών.» (29)

Το ψήφισμα καλεί επίσης «τα κράτη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης και προαγωγής πολιτικών  προσανατολισμένων στην οικογένεια, ως ένα κομβικό ζήτημα στους προτεινόμενους στόχους και τις επιδιώξεις της ατζέντας μετά το 2015», αναγνωρίζοντας «ότι η οικογένεια μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, στην επίτευξη της καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη  προώθησης της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας,  στης βελτίωση της μητρικής υγείας, στη καταπολέμηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών».  (30)

Γιατί λοιπόν ήταν η προστασία της οικογένειας και η αναγνώριση του ουσιαστικού ρόλου της οικογένειας στην ανάπτυξη παραλήφθηκαν από την Ατζέντα του 2030, παρά την ισχυρή υποστήριξη για την ένταξή της από έναν αριθμό κρατών μελών του ΟΗΕ;

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή των χωρών που υποστηρίζουν τους ΛΟΑΤ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ότι η φράση «η οικογένεια» πρέπει να αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί με γλώσσα που αναγνωρίζει τις «διάφορες μορφές της οικογένειας», προκειμένου να αναγνωριστούν οι LGBT οικογένειες. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σημείο διαφωνίας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των SDG, και στο τέλος η μία και  μόνη άμεση αναφορά στην «οικογένεια» που έχει σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη αφαιρέθηκε από το τελικό έγγραφο SDG.

(29) Η ίδια πρόσκληση διατυπώθηκε επίσης το 2014 στο ψήφισμα PP9 C-SOCD E / CN.5 / 2014 / L.5.

(30) Αυτή η γλώσσα  ακριβώς συμπεριλήφθηκε και στο ψήφισμα του 2014, PP9 C-SOCD E / CN.5 / 2014 / L.5.


Β. «Οικογένεια», «Οικογένειες», «Η οικογένεια»

Λιγότερο αμφιλεγόμενη γλώσσα που σχετίζεται με την οικογένεια και εντάχθηκε στην ατζέντα περιλαμβάνει μια άμεση αναφορά στην «οικογένεια» στο πλαίσιο των κοινών ευθυνών στο νοικοκυριό (στόχος SDG 5.4), μια αναφορά στις «αγροτικές οικογένειες» σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και τα εισοδήματα της οικογένειας (στόχος SDG 2.3) και μια αναφορά στις «οικογένειες» σε σχέση με τη συμβολή τους σε ένα περιβάλλον ανατροφής εκπαιδευτικού προσανατολισμού για παιδιά ως εξής: «Θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε στα παιδιά και τους νέους ένα περιβάλλον καλλιέργειας για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων τους, βοηθώντας τις χώρες να αποκομίσουν το «δημογραφικό μέρισμα» και επίσης ασφαλή σχολεία, συνεκτικές κοινότητες και οικογένειες».

Ωστόσο, παρατηρήστε ότι οι «οικογένειες» αναφέρονται τελευταίες μετά από «ασφαλή σχολεία» και τις «συνεκτικές κοινότητες».


Γ. Η Οικογένεια Υποστηρίζεται Έμμεσα

Σε μια άλλη θετική σημείωση, η Ατζέντα επιβεβαιώνει πολλά έγγραφα του ΟΗΕ που υποστηρίζουν έντονα το θεσμό της οικογένειας. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 10 αναφέρεται ότι η Ατζέντα του 2030 «βασίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR) και τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα», και το άρθρο 16.3 του UDHR ορίζει, «Η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.» Και εφόσον η παράγραφος 10 επίσης επιβεβαιώνει τις «διεθνείς συνθήκες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τέτοιες συνθήκες παρέχουν ισχυρή στήριξη στην οικογένεια ως εξής:

 • Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα , άρθρο 10-1: «Η ευρύτερη δυνατή προστασία και βοήθεια πρέπει να δοθεί στην οικογένεια, που είναι η φυσική και θεμελιώδης ομάδα της κοινωνίας.»
 • Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα , άρθρο 23-1: «Η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης ομάδα της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από τη κοινωνία και το κράτος.»
 • Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προοίμιο (παράγραφος 6): «Πεπεισμένοι πως η οικογένεια, είναι η θεμελιώδης ομάδα της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μελών της και ιδίως των παιδιών, οφείλει να λαμβάνει την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της εντός της κοινότητας.»

Η παράγραφος 11 της Ατζέντας του 2030 επαναβεβαιώνει τα αποτελέσματα όλων των μεγάλων συνεδρίων και διασκέψεων κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου. Αυτά τα έγγραφα επιβεβαιώνουν επίσης την οικογένεια ως εξής:

 • Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη , 80: «Η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας και ως τέτοια πρέπει να ενισχυθεί. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη.»
 • Πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη , Αρχή 9: «Η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας και ως εκ τούτου πρέπει  να ενισχυθεί. Έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη.»
 • Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου , 29: «Η οικογένεια είναι η βασική δομική μονάδα της κοινωνίας και ως τέτοια πρέπει να ενισχυθεί. Έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη.» Η παράγραφος 11 της Ατζέντας του 2030 συνεχίζει: « Επαναβεβαιώνουμε ότι ακολουθούμε τα συμπεράσματα αυτών των συνεδρίων.» Αυτά τα έγγραφα παρακολούθησης περιλαμβάνουν:
 • Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής +5 , 25: «Υπάρχει συνεχιζόμενη αναγνώριση ότι η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας και ότι παίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη και είναι ισχυρή δύναμη κοινωνικής συνοχής και ένταξης.»
 • Πεκίνο +5 , 60: «Η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας και είναι μια ισχυρή δύναμη για την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση και ως τέτοια θα πρέπει να ενισχυθεί.»

Ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται η άμεση αναφορά στην προστασία ή στον ζωτικό ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα κράτη πρέπει να αφήσουν  την οικογένεια έξω από τα εθνικά αναπτυξιακά τους σχέδια. Τα κράτη πρέπει να ενθαρρυνθούν έντονα να βάλουν την προστασία της οικογένειας στο επίκεντρο των αναπτυξιακών προσπαθειών τους «μετά το 2015», και να αξιολογήσουν όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές και τα προγράμματά τους για τον αντίκτυπο που έχουν στην οικογένεια ενώ συγχρόνως θα  εργάζονται για την ενδυνάμωση των οικογενειών ώστε αυτές να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητά τους να γίνουν σημαντικοί  συνεισφέροντες στη βιώσιμη ανάπτυξη.


Πρόσκληση για Δράση

Ενώ υπάρχουν πολλές ισχυρές αναφορές στην Ατζέντα του ΟΗΕ του 2030 που σέβονται τους εθνικούς νόμους, τις ικανότητες, τις περιστάσεις, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές για την εφαρμογή  των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, ωστόσο το έγγραφο των αποφάσεων  της Ατζέντας του 2030 είναι επίσης γεμάτο με αόριστους όρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν τα αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα που υπονομεύουν την οικογένεια. Το έγγραφο αποτυγχάνει επίσης να αναγνωρίσει  την οικογένεια ως τη θεμελιώδη μονάδα της κοινωνίας ή ως σημαντικό παράγοντα  συμβολής στην ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, εκτός εάν αναληφθεί επείγουσα δράση, η οικογένεια θα μείνει εντελώς εκτός της «ατζέντας μετά το 2015».

Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά και η οικογένεια θα προστατεύονται στις μελλοντικές Διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών:

1. Τα κράτη μπορούν να συμμετάσχουν σε συνασπισμούς «φίλων της οικογένειας» τόσο στη Γενεύη όσο και στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια μπορούν να κάνουν κοινές δηλώσεις ως ομάδα που να δηλώνουν τις σταθερές θέσεις τους για τα οικογενειακά ζητήματα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ καθιστώντας σαφές ότι οι αμφιλεγόμενες έννοιες δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για παράδειγμα, εάν ένας σημαντικός αριθμός κρατών σκόπευαν να κάνουν σταθερά τις ίδιες ακριβώς εναρκτήριες δηλώσεις στην αρχή κάθε διαπραγμάτευσης τόσο στη Γενεύη όσο και στη Νέα Υόρκη, αυτή  κοινή δήλωση θα έκανε πιο δύσκολο για τα άλλα κράτη να σπάσουν τη συμμαχία των «υπέρ-των-οικογενειών» κυβερνήσεων.

2. Τα κράτη μπορούν να εκδίδουν σταθερά από κοινού τις επιφυλάξεις τους. (Ανατρέξτε στο Μέρος V αυτής της έκθεσης για τις προτεινόμενες επιφυλάξεις.) Για να είναι πιο αποτελεσματικό, είναι σημαντικό να διατυπώνουν εγγράφως ακριβώς τις ίδιες επιφυλάξεις και κάθε φορά να το κάνουν  από κοινού με άλλες ίδιων αντιλήψεων κυβερνήσεις, καθιστώντας σαφές εξαρχής ότι σημαντικός αριθμός κυβερνήσεων δεν θα δεχτεί αμφιλεγόμενες ερμηνείες στη διαπραγμάτευση των εγγράφων συμπερασμάτων από το παρελθόν, το παρόν ή για το μέλλον. Τα κράτη μπορούν να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα ανεχθούν την αμφιλεγόμενη γλώσσα που υπονομεύει την οικογένεια, τη ζωή ή την υγεία και την αθωότητα των παιδιών.

Η Πολωνία παρέχει ένα καλό παράδειγμα για το πώς τα κράτη μέλη μπορούν να αντισταθούν στη χρήση νέων όρων ή στις παρερμηνείες των υπαρχόντων όρων για την προώθηση των εικαζόμενων σεξουαλικών δικαιωμάτων. Σε δήλωση της, της 14ης Οκτωβρίου 2013 κατά την εξηκοστή όγδοη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Πολωνία κατέγραψε πως «για τους σκοπούς αυτής της συνάντησης και των μελλοντικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του UNGA, (United Nations General Assembly) , των επιτροπών του, του ECOSOC και των άλλων οργάνων του ΟΗΕ», η Πολωνία «αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ερμηνεία των αναφορών στις SRHR / SRHS, (σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία)  όπως χρησιμοποιούνται στα διεθνή έγγραφα εφόσον αυτές περιλαμβάνουν την κατ΄ απαίτηση άμβλωση.» (31)

Μια παρόμοια παγκόσμια δήλωση που θα αναφέρει όλους τους αμφιλεγόμενους όρους των SDG που επισημαίνονται σε αυτήν την αναφορά – και δηλώνει ότι κανένας από αυτούς τους όρους δεν μπορεί να ερμηνευτεί ώστε να περιλάβει αναγνώριση, προώθηση ή υποστήριξη των LGBT δικαιωμάτων, της συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή της άμβλωσης - θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ατζέντας των σεξουαλικών δικαιωμάτων, ειδικά εάν υπογραφεί από έναν σημαντικό αριθμό κρατών μελών του ΟΗΕ.

3. Τα κράτη μπορούν να επωφεληθούν από τη Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας. Στις 15 Μαΐου κάθε χρόνο, τα κράτη θα μπορούσαν να πραγματοποιούν μια συνάντηση υψηλού επιπέδου όπου θα εορτάζεται η  οικογένεια και θα συνιστάται η υιοθέτηση θετικών και εποικοδομητικών οικογενειακών πολιτικών.

4.Τα κράτη μπορούν να εκδίδουν κοινές δηλώσεις προς το UNGA ( United Nations General Assembly)  κάθε χρόνο επαναβεβαιώνοντας το Ψήφισμα Προστασίας της Οικογένειας, HRC του 2015. Τα κράτη πρέπει να επιδοκιμάσουν την  εξαιρετική γλώσσα που υποστηρίζει την οικογένεια και περιλαμβάνεται σε αυτό το ψήφισμα, και να τη χρησιμοποιήσουν και στα  νέα έγγραφα συμπερασμάτων του ΟΗΕ.

5. Τα κράτη μπορούν να συγκροτήσουν εθελοντικές επιτροπές επιθεώρησης για την παρακολούθηση και την ανάλυση των δράσεων των διαφόρων οργανισμών του ΟΗΕ που προωθούν τα σεξουαλικά δικαιώματα. Αυτές οι επιτροπές θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις ενέργειες των οργανισμών του ΟΗΕ, των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ και των ελεγκτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων.

6. Τα κράτη μπορούν να εκδίδουν αναφορές και να προβαίνουν σε κοινές δηλώσεις ανακαλώντας στην τάξη  τους οργανισμούς του ΟΗΕ που υπερβαίνουν τις δικαιοδοσίες τους. Τα κράτη μπορούν να οργανώσουν μια συντονισμένη, επίσημη διαμαρτυρία ανακαλώντας στη τάξη τους οργανισμούς που ενεργούν εκτός δικαιοδοσίας τους για την προώθηση της ατζέντας των σεξουαλικών δικαιωμάτων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη μορφή κοινής δήλωσης προς το UNGA, θέτοντας υπόψιν των οργανισμών  του ΟΗΕ, πως τα κράτη δεν θα συνεργαστούν πλέον ή δεν θα χρηματοδοτούν οργανισμούς του ΟΗΕ που συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Αυτές οι εκθέσεις θα μπορούσαν να δράσουν ως συστάσεις για συμμόρφωση... Οι ΜΚΟ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο βοηθώντας στη συλλογή δεδομένων για μια τέτοια έκθεση.

7. Τα κράτη πρέπει να σταματήσουν να χρηματοδοτούν οργανισμούς του ΟΗΕ που υπονομεύουν την οικογένεια. Τα κράτη πρέπει να εξετάσουν  το ενδεχόμενο να αποσύρουν τη χρηματοδότηση από οργανισμούς του ΟΗΕ που εργάζονται σταθερά για να υπονομεύσουν τους εθνικούς νόμους, τις αξίες και τους πολιτισμούς τους.

8. Τα κράτη μπορούν να εντάξουν την οικογένεια μέσα στα Ηνωμένα Έθνη με θετικούς τρόπους, υποστηρίζοντας την σταθερή σύνδεση της οικογένειας με όλα τα αναπτυξιακά ζητήματα στις εθνικές τους τοποθετήσεις.

9. Τα κράτη μπορούν να διοργανώσουν ή / και να επιχορηγήσουν εξαιρετικά δημοφιλείς παράπλευρες εκδηλώσεις για την υποστήριξη της οικογένειας. Τα κράτη μπορούν να χρηματοδοτήσουν ή να συγχρηματοδοτήσουν παράπλευρες εκδηλώσεις για την υποστήριξη της οικογένειας, οι οποίες  θα αναδείξουν τα οφέλη των παραδοσιακών οικογενειών, με μητέρα και πατέρα, για τη δημιουργία σταθερών και βιώσιμων  κοινωνιών,  όπως αποδεικνύεται και από τα διαθέσιμα δεδομένα της κοινωνικής επιστήμης, δημιουργώντας έτσι μια κουλτούρα στον ΟΗΕ που θα διάκειται θετικά απέναντι στην οικογένεια.

10. Τα κράτη μπορούν να κάνουν εθνικές δηλώσεις προς υποστήριξη της οικογένειας στις πρωτεύουσές τους. Οι αρχηγοί των κρατών που υποστηρίζουν την οικογένεια μπορούν να κάνουν εθνικές δηλώσεις  σχετικά με τη σημασία της οικογένειας ως θεσμού, και να  καλούν τους ανθρώπους τους να ενισχύσουν τις οικογένειές τους ως το καλύτερο μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ανάπτυξης.

Το Family Watch International και το UN Family Rights Caucus  καλούν τους κυβερνητικούς ηγέτες να διεκδικήσουν την εθνική τους κυριαρχία και να χρησιμοποιήσουν ό, τι πολιτικά μέσα έχουν στη διάθεσή τους (i) για να προστατεύσουν  τις οικογένειές τους, τους πολιτιστικούς τους κανόνες και τις θρησκευτικές τους αξίες και (ii) να τα προστατεύσουν από τους ακτιβιστές που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την Ατζέντα του 2030 για να προωθήσουν κρυφές και επιβλαβείς ατζέντες.

Όσο οι κυβερνήσεις ενδυναμώνουν την οικογένεια ως  θεμελιώδη μονάδα της κοινωνίας που θα συνεισφέρει με ουσιαστικούς  τρόπους για την επίτευξη της ατζέντας του 2030 στις χώρες τους, είναι βέβαιο ότι θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στην επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.

Επομένως, καλούμε περαιτέρω τα έθνη να τοποθετήσουν την οικογένεια στο κέντρο της αναπτυξιακής ατζέντας των  κρατών τους  και να αξιολογούν τον  αντίκτυπο των στόχων, των επιδιώξεων και των δεικτών της SDG πάνω στο θεσμό της οικογένειας πριν να προχωρήσουν  στην εφαρμογή τους.

Επαναβεβαιώνουμε ότι οι στόχοι και οι επιδιώξεις στην Ατζέντα του 2030 είναι εθελοντικής φύσης και οφείλουν να εφαρμόζονται  επιδεικνύοντας πλήρη σεβασμό στους εθνικούς νόμους, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες  των Κρατών Μελών.

(31) Βλέπε: https://papersmart.unmeetings.org/media2/433097/statement-by-poland-item-28.pdf


V. Επιφυλάξεις για την Προστασία της Ζωής, της Οικογένειας και των Παιδιών.

1.Προτεινόμενη Επιφύλαξη για την Προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και των Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Αξιών: Επαναβεβαιώνουμε το κυρίαρχο δικαίωμα της χώρας μας να εφαρμόζει τους στόχους, τις επιδιώξεις και τα αντικείμενα της αναπτυξιακής ατζέντας «μετά το 2015» όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, «Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη», σε συμφωνία με τις εθνικές μας νομοθεσίες και τις αναπτυξιακές μας προτεραιότητες, με πλήρη σεβασμό στις διάφορες θρησκευτικές και ηθικές αξίες και τα  πολιτιστικά υπόβαθρα των ανθρώπων μας. (Με βάση το ICPD (1994), Κεφάλαιο II, Αρχές). Τίποτα στην Ατζέντα του 2030 δεν θα πρέπει να  ερμηνευτεί ώστε να δημιουργήσει οποιαδήποτε νέα δικαιώματα.

2. Προτεινόμενη Επιφύλαξη για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα: Οποιοιδήποτε όροι σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ή τα αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το  δικαίωμα της άμβλωσης ή την επιβολή του βάρους στην κυβέρνησή μας να παρέχει πρόσβαση σε αυτήν ή να χρηματοδοτεί τις αμβλώσεις ή να τροποποιήσει τους νόμους μας σχετικά με την άμβλωση. Επίσης, αναφορές προς «τα έγγραφα συμπερασμάτων των διασκέψεων αναθεώρησης » του Πεκίνου και της ICPD, σε σχέση με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα πρέπει να νοούνται ότι αναφέρονται μόνο στα έγγραφα συμπερασμάτων που  διαπραγματεύονται οι  επιτροπές του ECOSOC ή η ολομέλεια των κρατών μελών του ΟΗΕ και στη συνέχεια έλαβαν έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός ο όρος δεν πρέπει να εκληφθεί ως αναφορά σε περιφερειακά ή άλλα μη καθορισμένα έγγραφα αναθεώρησης συμπερασμάτων.

3. Προτεινόμενη επιφύλαξη για το  "Φύλο", την "Ισότητα των Φύλων" και τον όρο "Ή Άλλη Κατάσταση": Ο όρος «φύλο» σε όλη την έκταση της ατζέντας του 2030  πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται μόνο στο «άρρεν- ανδρικό »  και στο «θήλυ- γυναικείο». Ο όρος «ισότητα των φύλων» αναφέρεται στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως να αναφέρεται σε άλλα φύλα εκτός από το ανδρικό και το γυναικείο.  Ομοίως, οι όροι «ή άλλη κατάσταση», «ανισότητα», «διάκριση», «ένταξη», «χωρίς αποκλεισμούς» ή στόχοι σχετικά με την «ισότητα των φύλων» ή τα «ανθρώπινα δικαιώματα» δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως να αναφέρονται  ή να περιλαμβάνουν  τις έννοιες του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ή τυχόν άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με δικαιώματα τέτοιου είδους.

4. Προτεινόμενες Επιφυλάξεις για την Εκπαίδευση και την Προστασία των παιδιών: Αναφορές που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας δεν μπορεί να ερμηνευθούν  ότι δημιουργούν κάποιο δικαίωμα για τα παιδιά ή μία υποχρέωση για τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσβαση στα παιδιά σε σεξουαλικές πληροφορίες ή σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ή σχετική εκπαίδευση για παιδιά, ειδικά χωρίς την καθοδήγηση και τη συγκατάθεση των γονέων. Αναφορές στους στόχους SDG 3 και 4 σχετικά με πληροφορίες ή εκπαίδευση σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό,

υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων ή πολιτιστική πολυμορφία δεν πρέπει να εννοηθεί ότι δημιουργούν δικαιώματα για τα παιδιά να λαμβάνουν ή να έχουν πρόσβαση στη συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ή παρόμοια προγράμματα ή πληροφορίες. Αναλόγως, ο στόχος SDG 4.α σχετικά με τη δημιουργία ενός «ασφαλούς» και «ευαίσθητου προς το φύλο» σχολικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να θεωρείται πως αποδέχεται οποιοδήποτε υλικό ή προγράμματα, όπως προγράμματα κατά του εκφοβισμού που προωθούν την αποδοχή ή δικαιώματα που σχετίζονται με τους διάφορους σεξουαλικούς προσανατολισμούς ή τις ταυτότητες φύλου ή τις  άλλες σεξουαλικές μειονότητες. Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχεται σε παιδιά προς την κατεύθυνση που εγκρίνουν οι γονείς και υπό την καθοδήγηση των γονέων, και με πλήρη γονεϊκή ενημέρωση και συγκατάθεση.

5. Προτεινόμενη Επιφύλαξη για την Ένταξη της οικογένειας στην Αναπτυξιακή Ατζέντα «Μετά το 2015» : Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που βασίζονται σε πέντε δεσμευτικές συνθήκες για την προστασία της οικογένειας ως θεμελιώδους μονάδας της κοινωνίας, επιβεβαιώνουμε ότι η εφαρμογή της ατζέντας του 2030 στην ΕΛΛΑΔΑ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής όλων των στόχων και των προοπτικών των SDG, πρέπει να διεξάγεται με τρόπο που να υποστηρίζει την παραδοσιακή οικογένεια που βασίζεται στο γάμο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και όλες οι πολιτικές και τα προγράμματα που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή της ατζέντας του 2030 θα πρέπει να  αξιολογούνται καταρχήν για την επίδρασή τους στην παραδοσιακή οικογένεια, θα πρέπει να είναι φιλικά προς αυτήν και δεν πρέπει να συμβάλλουν στην αποσύνθεση της παραδοσιακής οικογένειας.

 

Πηγή: https://familywatch.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/2SDG-Analysis-11_15_17_v.6.pdf

 

Ετικέτες: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.